O úložištích

Radioaktivní odpady musíme efektivně izolovat od biosféry.
K tomu slouží úložiště radioaktivních odpadů.

Radioaktivní odpady je třeba oddělit od člověka a životního prostředí na dostatečně dlouhou dobu. K bezpečné izolaci slouží právě úložiště radioaktivních odpadů. Naší zákonnou povinností je starat se o provoz těchto úložišť a kontrolovat, zda odpady určené k uložení splňují limity a podmínky stanovené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Odpady jsou do úložišť ukládány dle aktivity a původu. V České republice jsou nyní v provozu tři úložiště nízko a středněaktivních odpadů. Obce, na jejichž katastru se úložiště nachází, dostávají zákonem stanovené příspěvky. Paušální příspěvek činí čtyři miliony korun ročně, dále obce obdrží příspěvek ve výši 10 000 korun za každý metr krychlový uložených radioaktivních odpadů v daném kalendářním roce.

Nejstarší úložiště Hostim u Berouna bylo v 60. letech minulého století uzavřeno. V roce 1997 byly všechny zbylé prostory vyplněny betonovou směsí a my jej nyní monitorujeme.

Ukládání nízko a středně aktivních odpadů

Ještě před několika desítkami let se radioaktivní odpady shromažďovaly u jejich původců. Hned od počátku tu byla poptávka po místě, kde bude možné odpady bezpečně uložit. Proto v roce 1959 vzniklo první úložiště v Hostimi a poté i další. Právě zajišťování provozu těchto úložišť je jedním z našich nejdůležitějších úkolů. Spravujeme všechna úložiště radioaktivních odpadů v ČR:

  • úložiště institucionálních odpadů Richard u Litoměřic;
  • úložiště Dukovany určené k ukládání radioaktivních odpadů z jaderných elektráren Dukovany a Temelín;
  • úložiště Bratrství určené k ukládání odpadů s obsahem přirozených radionuklidů.

U všech úložišť pravidelně zajišťujeme rozbor vod z hydrogeologických vrtů a studní v okolí a povrchových vod z řeky či potoků. V případě úložišť Richard a Bratrství také rozbor důlních vod. Jejich analýza na obsah sledovaných radionuklidů dokazuje, že z uložených odpadů nedochází k žádnému úniku. Pravidelně jsou sledováni také pracovníci a každý, kdo vstupuje do úložiště. Dávky, které tyto osoby obdrží, se pohybují hluboko pod zákonným limitem.

Dávky záření

Ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do přípovrchových úložišť

V České republice je v současné době vyhořelé jaderné palivo skladováno v areálech jaderných elektráren. Za nejbezpečnější způsob zneškodnění vysokoaktivních odpadů, kterými jednou bude i vyhořelé jaderné palivo, se celosvětově považuje uložení do hlubinného úložiště.