Geologické práce

Geologické práce poskytují data pro základní popis lokality.

Výsledky geologických prací vstupují do hodnocení dlouhodobé a provozní bezpečnosti, technické proveditelnosti a hodnocení vlivu na životní prostředí.

Jejich plánování a realizace vychází z požadavků zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, požadavků vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení, a kritérií pro výběr hlubinného úložiště (dokument SÚRAO MP.22).

Základním výstupem geologických prací je informace o litologickém složení hornin, vzájemných vztazích horninových komplexů, lokalizaci a charakteru křehkého porušení hornin (pukliny, zlomy, zlomová pásma), o strukturním a metamorfním vývoji nebo geochemickém charakteru horninového prostředí. Neméně důležitou informací jsou data o přírodních jevech a procesech probíhajících v úložišti, výskytu nerostných surovin včetně podzemní vody a antropogenní činnosti, ovlivňující všechny složky přírodního prostředí.

Geologické práce jsou prováděny ve dvou základních režimech definovaných v geologickém zákoně – geologický výzkum a geologický průzkum. Geologický průzkum je realizován v polygonech průzkumného území a je účelově zaměřen na nalezení bloku horniny pro trvalé uložení předpokládaného inventáře radionuklidů budoucího hlubinného úložiště a na jeho budoucí územní ochranu. Práce v režimu geologického výzkumu jsou prováděny v širším okolí lokality (až do vzdálenosti 300 km od lokality) a slouží především k obecnému popisu vztahů jednotlivých horninových celků, popisu hydrogeologického režimu lokality nebo ke stanovení odhadu seismického ohrožení.

Geologické práce využívají celé spektrum výzkumných a průzkumných metod. V minulosti SÚRAO realizovala například letecká geofyzikální měření, mikroseismický a hydrogeologický monitoring, studium satelitních a leteckých snímků nebo geologické mapování. Nejběžnějším výsledkem geologického zkoumání je geologická mapa, což je dvourozměrný model území. Moderním syntetizujícím výsledkem geologických prací je ucelená databáze geologických poznatků, na jejichž základě lze prostřednictvím výpočetních programů sestavit geologické modely horninového masivu. Mezi nejdůležitější modely, které SÚRAO sestavila a využívá, patří 3D strukturně-geologický model s hloubkovým dosahem přesahujícím 1 km a hydraulický model, který mimo jiné znázorňuje rychlost a směr proudění podzemních vod.

Ze získaných dat jsou tvořeny transportní modely, které podávají obraz o rychlosti transportu radioaktivních látek v horninovém prostředí. Další modely, které vycházejí z dat geologických prací, jsou geochemický model, který popisuje stav a změny chemismu podzemních vod, nebo geomechanický, který posuzuje stabilitu podzemního díla na základě zjištěných směrů napětí v horninovém prostředí a geotechnických parametrů hornin a horninových masivů. Všechny tyto informace jsou pak vstupem pro hodnocení dlouhodobé bezpečnosti hlubinného úložiště, jeho proveditelnosti a splnění národních i mezinárodních požadavků, které jsou kladeny pro umístění jaderného zařízení. V každé etapě výběru lokalit jsou pravidelně po provedení výzkumných a průzkumných prací tyto modely aktualizovány.