Příspěvky obcím

SÚRAO proplatila devíti lokalitám 203,8 mil. Kč

Bilance zákonných příspěvků samosprávám dotčeným přípravou hlubinného úložiště a provozovanými úložišti radioaktivních odpadů a výhled

Příspěvky za stanovení průzkumných území a chráněných území pro zvláštní zásahy do zemské kůry jsou zákonnými platbami obcím dotčeným přípravou hlubinného úložiště podle atomového zákona (zákon č. 263/2016 Sb.) a prováděcího nařízení vlády (NV č. 35/2017 Sb.). Zároveň s tím se z atomového zákona odvíjí příspěvky dotčeným obcím provozovaných úložišť. Dále náleží obcím poplatek podle zákona o geologických pracích. Zákonné příspěvky z jaderného účtu za stát proplácí Správa úložišť radioaktivních odpadů.

Příspěvky podle § 117 atomového zákona mají obcím kompenzovat dopady plynoucí z jejich geografické blízkosti k jadernému zařízení sloužícímu pro ukládání radioaktivních odpadů; dále rizika plynoucí z umístění úložiště radioaktivních odpadů obci, na jejímž území se stavba nachází; a rovněž dopady správních rozhodnutí na obce. 

Zákonné příspěvky lze rozdělit do následujících kategorií:

 • Podání žádosti o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry: při prvním podání žádosti obec dostává jednorázový příspěvek 1 mil. Kč. V případě opakování žádostí, pokud již byl obci příspěvek poskytnut, nárok nevzniká.
 • Stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry: po stanovení průzkumného území má každá obec nárok na každoroční příspěvek 600 tis. Kč a dále za zasažený katastr obce 400 tis. Kč za km2. Příspěvky se vyplácí po dobu platnosti stanoveného průzkumného území.
 • Stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry: po stanovení chráněného území má dotčená obec nárok první rok na jednorázový příspěvek 60 mil. Kč a následně každý další rok příspěvek vychází z podobného výpočtu jako u průzkumného území, jedná se o každoroční příspěvek 600 tis. Kč a dále za zasažený katastr obce 600 tis. Kč za km2. Příspěvek za stanovení chráněného území byl v minulosti přiznán (dříve 50 mil. ) i u provozovaných podzemních, resp. přípovrchových úložišť Richard u Litoměřic a Bratrství v Jáchymově. Příspěvky se vyplácí po dobu platnosti stanoveného chráněného území do doby zahájení provozu úložiště.
 • Provozování úložiště radioaktivního odpadu: pro obec, na jejímž katastrálním území je povoleno provozování úložiště, se zákonné příspěvky odvíjí od každoročního příspěvku 4 mil. Kč a následně podle množství uloženého radioaktivního odpadu, tedy 10 tis. Kč za každý m3 uloženého odpadu.
 • Poplatek podle zákona o geologických pracích činí v prvním roce 2 000 Kč za každý i započatý rok a každý i započatý km2 stanoveného průzkumného území. Tento poplatek se každý další rok zvyšuje o 1 000 Kč za každý km2.

Příspěvky pro provozovaná úložiště

Za období 2017-2022, resp. od vstoupení v účinnost nového atomového zákona, bylo u dotčených obcí či měst proplaceno u provozovaných úložišť:

 • Úložiště Richard na území města Litoměřice: 80,6 mil. Kč, a to včetně příspěvku 50 mil. Kč za stanovené chráněné území. Za rok 2022 město Litoměřice obdrželo příspěvek 5,4 mil. Kč z jaderného účtu.
 • Úložiště Bratrství na území města Jáchymov: 74,1 mil. Kč, a to včetně příspěvku 50 mil. Kč za stanovené chráněné území. Za rok 2022 město Jáchymov obdrželo příspěvek 4 mil. Kč z jaderného účtu.
 • Úložiště Dukovany na území obce Rouchovany: 39,7 mil. Kč. Za rok 2022 obec Rouchovany obdržela příspěvek 7,2 mil. Kč z jaderného účtu.

Příspěvky pro obce dotčené přípravou hlubinného úložiště

Od roku 2015 do roku 2023 bylo proplaceno obcím v devíti potenciálních lokalitách hlubinného úložiště dohromady 203,8 mil.na zákonných příspěvcích. Chráněné území nebylo doposud v žádné z těchto lokalit stanoveno. V roce 2020 došlo na základě procesu hodnocení lokalit ke snížení počtu lokalit na čtyři, vláda ČR výběr lokalit potvrdila usnesením č. 1350 ze dne 21. prosince 2020.

V případě čtyř studovaných lokalit se odvíjí výše příspěvku podle počtu i velikosti zasaženého území katastru obce či města. Každá lokalita je specifická ve všech parametrech, proto jsou zde uvedeny mapy dotčených území, kterých se podané žádosti o stanovení průzkumného území v březnu roku 2023 týkají:

 • Březový potok: 9 obcí a 1 město na celkové rozloze zasaženého katastru 37,87 km2.

Za období let 20152023 bylo lokalitě celkově proplaceno 31,2 mil. Kč.

9 obcí a 1 město v lokalitě Březový potok ve stávající etapě obdrží příspěvky za stanovené průzkumné území dohromady nejméně ve výši 21,2 mil. Kč ročně po celou dobu trvání platnosti stanoveného průzkumného území. Poplatky obcím se v závislosti na rozloze zájmového katastru pohybují od 810 909 Kč do 4 150 741 Kč.

Březový potok - mapa průzkumného území

Březový potok – mapa průzkumného území

 • Horka: 8 obcí a 1 městys na celkové rozloze zasaženého katastru 28,27 km2.

Za období let 20152023 bylo lokalitě celkově proplaceno 36,9 mil. Kč.

8 obcí a 1 městys v lokalitě Horka ve stávající etapě obdrží příspěvky za stanovené průzkumné území dohromady nejméně ve výši 16,8 mil. Kč ročně po celou dobu trvání platnosti stanoveného průzkumného území. Poplatky obcím se v závislosti na rozloze zájmového katastru pohybují od 920 767 Kč do 4 462 486 Kč.

Horka - mapa průzkumného území

Horka – mapa průzkumného území

 • Hrádek: 7 obcí a 1 městys na celkové rozloze zasaženého katastru 35,08 km2.

Za období let 20152023 bylo lokalitě celkově proplaceno 29,9 mil. Kč.

7 obcí a 1 městys v lokalitě Hrádek ve stávající etapě obdrží příspěvky za stanovené průzkumné území dohromady nejméně ve výši 18,9 mil. Kč ročně po celou dobu trvání platnosti stanoveného průzkumného území. Poplatky obcím se v závislosti na rozloze zájmového katastru pohybují od 753 904 Kč do 3 504 353 Kč.

Hrádek - mapa průzkumného území

Hrádek – mapa průzkumného území

 • Janoch: 3 obce a 1 město na celkové rozloze zasaženého katastru 22,74 km2.

Za období let 20152023 byly lokalitě celkově proplaceny 4 mil. Kč.

3 obce a 1 město v lokalitě Janoch ve stávající etapě obdrží příspěvky za stanovené průzkumné území dohromady nejméně ve výši 11,5 mil. Kč ročně po celou dobu trvání platnosti stanoveného průzkumného území. Poplatky obcím se v závislosti na rozloze zájmového katastru pohybují od 1 524 010 Kč do 4 410 945 Kč.

V lokalitě Janoch, na rozdíl od zbývajících 3 lokalit, nebylo v minulosti stanoveno průzkumné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry.

Janoch - mapa průzkumného území

Janoch – mapa průzkumného území

 • Příspěvky dříve zvažovaným lokalitám: 5 lokalit (Čertovka, Čihadlo, Kraví Hora, Magdaléna a Na Skalním): 25 obcí a 3 města.

Za období let 20152021 bylo těmto lokalitám celkově proplaceno necelých 102 mil. Kč.

O podaní žádostí o stanovení průzkumných území pro zvláštní zásahy do zemské kůry ve čtyřech vytipovaných lokalitách informovala Správa úložišť radioaktivních odpadů na svých webových stránkách dříve v tomto roce.

Po výběru finální lokality bude zahájena další etapa prací směřující ke stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a zahájení procesu posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. „EIA“). Tyto kroky jsou předpokládány na období let cca 2028 2030. Předpokládaná velikost takto zasaženého území bude cca 5 až 7 km2. Každá obec, jejíž katastr leží v ploše chráněného území, si na jednorázovém příspěvku a každoročním příspěvku může do předpokládaného zprovoznění úložiště (2050) přijít až na 72 mil. Kč, další příspěvky se budou odvíjet od velikosti území.

Příspěvky podle atomového zákona finální lokalitě za období let 2023 až 2050

Finální lokalita tedy může za období platnosti průzkumného, resp. chráněného území za období let 20232050 obdržet příspěvky z jaderného účtu v celkové výši vyšších stovek milionů korun. Výši příspěvku finální lokalitě určí doba platnosti průzkumného, resp. chráněného území, výše jednotlivých příspěvků k těmto územím, resp. počet dotčených obcí ve stanoveném chráněném území a jeho velikosti.