Mezinárodní spolupráce

Spolupracujeme s odborníky z celého světa

Příprava hlubinného úložiště si žádá využít všech nejlepších zkušeností a znalostí, které jsou ve světě k dispozici. Aktivně se proto zapojujeme do mezinárodních výzkumných projektů jak v rámci EURATOMu, tak i v dalších společných projektech. Zástupci Správy jsou členy stálých komisí v Agentuře pro atomovou energii v Paříži (OECD/NEA) a také aktivně spolupracují s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni.

EURATOM

Spolupráce členských zemí EURATOMu spočívá ve společné práci v oblasti ukládání radioaktivních odpadů. Stanovujeme a provádíme výzkumné úkoly, abychom upevňovali znalosti o chování radionuklidů a jejich reakcích s různými materiály. Vzájemná výměna těchto znalostí a zkušeností i provádění praktického výzkumu, vývoje a experimentů slouží k prohlubování důvěry v rámci Evropy, a to nejen mezi experty navzájem, ale také mezi nimi a veřejností.

Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) se zabývá zejména jaderným výzkumem a bezpečností. Společenství bylo založeno 25. března 1957 v Římě na základě Římských smluv (vstoupily v platnost 1. ledna 1958). Přestože je Euratom samostatným celkem, je plně integrován do Evropské unie.

EURAD

EURAD je evropským projektem podporovaným Evropskou komisí pomocí dotačního programu Horizon 2020. Jedná se o pětiletý projekt, který začal v červnu 2019. V rámci projektu EURAD jsou řešena všechna aktuální témata spojená s problematikou ukládání radioaktivního odpadu. Je rozdělen do 13 podprojektů, které jsou nejen výzkumného charakteru, ale jsou zaměřeny také na strategické studie a problematiku dlouhodobého uchovávání a předávání znalostí, tzv. Knowledge management nebo trénink budoucích expertů.

Na projektu se podílí 105 významných organizací z 23 zemí. Čeká republika je zde zastoupena 8 institucemi. Celý projekt je v hodnotě 60 milionů EUR, kdy přibližně polovina je hrazena z Evropské unie a zbylé finance si organizace zajišťují samy.

URF Network

The Underground Research Facilities Network for Geological Disposal (URF Network) je sdružení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), které svým členům poskytuje platformu pro sdílení zkušeností s geologickým ukládáním radioaktivního odpadu s důrazem na roli využití podzemních výzkumných pracovišť.

SÚRAO se pravidelně účastní událostí organizovaných IAEA, kde prezentuje své zkušenosti v oblasti přípravy českého hlubinného úložiště, inspiruje se zahraničními programy a aktivně se podílí na přípravě některých publikací této platformy.

BEACON

Bentonite Mechanical Evolution (BEACON) je evropský projekt řešící hydro-mechanický vývoj instalované bentonitové bariéry. Důležitým tématem výzkumu je míra nehomogenity celé bariéry i jejích částí. Verifikace a validace matematických modelů probíhá na datech z velkých in-situ experimentů, které jsou již k dispozici a nebyly financovány z projektu BEACON.

Projektu se účastní 24 organizací z různých zemí, české konsorcium tvoří SÚRAO, ČVUT a UK. Hlavním koordinátorem je Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB).

HotBENT

High-Temperature Effects on Bentonite Buffers (HotBENT), tzv. full-scale mock-up test umístěný v podzemní laboratoři Grimsel Test Site ve Švýcarsku, kde se testuje bentonitová bariéra za teplot nad 100 °C. SÚRAO má v experimentu modul z českého bentonitu BCV.

Projektu se účastní společnosti NAGRA (koordinátor), SÚRAO, BGR, NUMO, ENRESA, RWM, NWMO, USDoE, Obayashi.

LTD

Long Term Diffusion (LTD), jde o dlouhodobý projekt s rozsáhlým experimentálním programem zaměřený na pochopení procesu difúze do matrice krystalických hornin za použití radioaktivních stopovacích látek. Zkoumaná difúze do matrice horniny je pronikání kapalné směsi z pukliny do spojitých pórů a mikrotrhlin horniny. Důležitost difúze do matrice spočívá z hlediska úložiště radioaktivních odpadů v zádržné schopnosti hornin.

Projektu se účastní SÚRAO, organizace NAGRA a NUMO.

DECOVALEX

Mezinárodní projekt Development of Coupled Models and their Validation against Experiments (DECOVALEX 2023) je projekt mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje metodik matematického modelování sdružených termo-hydro-mechanických (THM) procesů v geologickém prostředí. Zapojení SÚRAO do tohoto projektu usnadní vývoj a validaci kódů modelování fyzikálních a chemických procesů v horninovém prostředí a inženýrských bariérách v ČR.

IGD-TP

Implementing Geological Disposal – Technological Platform (IGD-TP) je sdružení významných evropských zemí s programem hlubinného úložiště. V rámci platformy jsou definovány společné výzkumné cíle, které jsou poté implementovány ať už bilaterálními projekty, nebo projekty na úrovni Evropské unie (např. EURAD).

Crystalline Club

Crystalline Club je expertní skupinou pod OECD/NEA/IGSC, která se věnuje klíčovým aspektům hodnocení bezpečnosti ukládání v krystalinickém horninovém prostředí.

RK&M

Projekt Preservation of Records, Knowledge and Memory (RK&M) Across Generations byl zahájen Výborem pro nakládání s radioaktivním odpadem OECD/NEA (RWMC), aby podpořil poptávku členských zemí po výměně zkušeností a formulaci společných přístupů v oblasti správy dat.

Projekt probíhal od roku 2011 do roku 2018. A jeho výstupy je možné nalézt zde.

Další spolupráce

Bilaterální spolupráce je zaměřena na navazování a udržování kontaktů ve výzkumu a realizaci ukládání radioaktivních odpadů s řadou evropských i mimoevropských zemí. Spolupráce probíhá s:

 • Německem (BGE – Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH; GRS – Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit; BMWi – Bundesministerium für Wirtschaft und Energie )
 • Francií (ANDRA – francouzská agentura pro správu jaderného odpadu)
 • Švýcarskem (NAGRA – švýcarská národní agentura pro ukládání radioaktivního odpadu)
 • Finskem (POSIVA OY)
 • Švédskem (SKB – Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company)
 • Rumunskem (ANDR – Agentia Nucleara)
 • Itálií (SOGIN – italská státní společnost pro decomissioning a management radioaktivních odpadů)
 • Čínou (BRIUG – Beijing Research Institute of Uranium Geology)
 • Jižní Koreou (KORAD – Korean Radioactive Waste Agency)
 • Maďarskem (PURAM – společnost ve vlastnictví státu založená pro management radioaktivních odpadů)
 • Slovenskem (JAVYS – Jaderná a vyřazovací společnost)

Další jednání se připravují pro navázání užší spolupráce v rámci zemí V4+4 (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Chorvatsko).