Projektové řešení

Projektové řešení HÚ se opírá o koncept úložiště v krystalinických horninách,
který je inspirován švédským modelem KBS-3

Model KBS-3 vychází z uložení VJP do kovových, hermeticky uzavřených obalových souborů ve vrtech v hornině utěsněných bentonitovou tlumicí bariérou.

Tento koncept byl v ČR zpracován už v roce 1999 jako „Referenční projekt hlubinného úložiště RAO“ a zahrnoval v sobě požadavky české legislativy (jaderné, báňské, stavební a environmentální). Byl zpracován jako modelové řešení v hypotetické lokalitě, jeho podzemní část byla zpracována pro vertikální ukládání UOS. Zároveň stanovil základní požadavky na objektovou skladbu a logistické vazby v povrchovém areálu.

V roce 2011 byla zpracována Aktualizace referenčního projektu, ve které byl rozpracován horizontální způsob ukládání UOS do dlouhých vrtů.

V souvislosti s hodnocením lokalit a zúžením jejich počtu pro pokračování především průzkumných prací na vytipovaných lokalitách v letech 2017–2018 bylo technické řešení obou referenčních projektů využito ve Studiích umístitelnosti a Předběžných studiích proveditelnosti na lokalitách Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Hrádek, Horka, Janoch, Kraví hora, Magdaléna a Na Skalním. Úložný horizont pro každou z posuzovaných lokalit byl zpracován ve čtyřech variantách, které jsou kombinací vertikálního a horizontálního ukládání UOS s plně mechanizovanou a konvenční ražbou podzemní části HÚ.

Tyto studie rovněž zohlednily požadavky aktuálně platné legislativy, Aktualizace koncepce nakládání s RAO, především s ohledem na prodloužení doby skladování VJP, předpokladem výstavby nových bloků JE a dostupné výsledky výzkumu a vývoje, především v oblasti inženýrských bariér.