Pro původce

Informace pro původce radioaktivních odpadů

Původcem radioaktivních odpadů je osoba (fyzická i právnická), která ke své činnosti používá zdroj radioaktivního záření. Při této činnosti mohou vznikat radioaktivní odpady. Mezi původce patří i osoby, kterým radioaktivní odpady vzniknou až po ukončení provozu, resp. při vyřazení jejich zařízení či pracoviště z provozu. Zpravidla je původcem držitel či žadatel o povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k činnostem spojeným s nakládáním s radioaktivními látkami, avšak mohou to být i subjekty, které povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost sice nemají, ale v důsledku různých okolností se stanou vlastníky radioaktivních odpadů.

Jaké služby původcům SÚRAO poskytuje?

Správa úložišť radioaktivních odpadů naplňuje svou zákonnou povinnost směrem k původcům v těchto případech:

  • zanesení subjektu do rejstříku původců radioaktivních odpadů
  • vydání ověření odhadu nákladů na vyřazování jaderného zařízení či pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu
  • kontrola tvorby rezerv na vyřazování z provozu
  • předání radioaktivních odpadů k uložení
  • správa poplatků na jaderný účet (sazby poplatků za ukládání nízko a středněaktivních odpadů)
  • poskytování informací a služeb v oblasti nakládání s radioaktivními odpady

 

Pokud si nejste jisti, zda vaše firma patří mezi původce nebo potřebujete některou z výše uvedených služeb, kontaktujte nás na naší e-mailové adrese.