Naše poslání

Historie a naše nejdůležitější úkoly současnosti

Naším úkolem je bezpečné ukládání radioaktivních odpadů dosud vyprodukovaných i budoucích v souladu s požadavky na jadernou bezpečnost a radiační ochranu člověka i životního prostředí. Provozujeme úložiště radioaktivních odpadů, koordinujeme přípravy na výstavbu hlubinného úložiště a kontrolujeme, zda odpady k uložení splňují normy stanovené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Staráme se o bezpečnou budoucnost.

Správa úložišť radioaktivních odpadů byla zřízena k 1. 6. 1997 Ministerstvem průmyslu a obchodu jako státní organizace. Od 1. ledna 2001 je Správa ve smyslu § 51 zákona č. 219/2000 Sb. organizační složkou státu. V čele Správy stojí ředitel, kterého jmenuje i odvolává ministr průmyslu a obchodu. Předmět činnosti Správy upravuje atomový zákon.

Za bezpečné ukládaní všech radioaktivních odpadů v České republice je zodpovědný stát. Na základě původního atomového zákona (zákon č. 18/1997 Sb.) byl bezpečný provoz úložišť a ukládaní radioaktivních odpadů svěřen Správě úložišť radioaktivních odpadů. Od roku 2001 je Správa organizační složkou státu.

Činnosti SÚRAO jsou financovány z prostředků jaderného učtu, do něhož ze zákona přispívají původci radioaktivních odpadů. Správcem jaderného účtu je Ministerstvo financí, finanční prostředky na činnost Správy jsou vynakládány na základě schváleného rozpočtu a plánu činností.

Historie nakládaní s radioaktivním odpadem

Česká republika má s využíváním radioaktivních materiálů jednu z nejdelších zkušeností na světě. Vždyť již v 18. století byla na Jáchymovsku objevena uranová ruda – smolinec, ze kterého o něco později manželé Curieovi izolovali 2 nové prvky – polonium a radium. Na začátku 20. století se u nás už běžně zpracovávaly přírodní radioizotopy pro technické́ využití v průmyslu, výzkumu a zdravotnictví. Velmi brzy tedy vznikla i potřeba postarat se o radioaktivní odpady.

Do konce roku 1991 se nakládáním s radioaktivními odpady a jejich konečným uložením zabýval Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Od roku 1992, kdy byla úložiště zprivatizována, prováděli tyto činnosti jeho právní nástupci – NYCOM, a. s., následně ARAO, a. s. Na základě původního atomového zákona byla úložiště převedena na stát a bezpečný provoz úložišť a ukládaní radioaktivních odpadů bylo svěřeno Správě úložišť radioaktivních odpadů. Od roku 2001 je SÚRAO organizační složkou státu.

Současnost

Výzkum, zdravotnictví, průmysl a energetika, tam všude vznikají radioaktivní odpady. Naší prioritou je bezpečnost, tedy trvalé oddělení radioaktivních odpadů od člověka a jeho okolí.

Mezi nejdůležitější činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů patří zajišťování provozu úložišť nízko a středněaktivních odpadů. Spravujeme všechna úložiště radioaktivních odpadů v ČR:

 • úložiště institucionálních odpadů Richard u Litoměřic;
 • úložiště Dukovany určené k ukládání provozních odpadů z jaderné energetiky;
 • úložiště Bratrství určené k ukládání nízko a středněaktivních odpadů s obsahem přírodních radionuklidů

Koordinujeme také všechny práce, které směřují k přípravě a výstavbě hlubinného úložiště vysokoaktivních odpadů.

Kromě toho monitorujeme vliv úložišť na okolí, vedeme evidenci převzatých radioaktivních odpadů a jejich původců. V neposlední řadě koordinujeme výzkum a vývoj v oblasti nakládaní s radioaktivními odpady, jejíž nedílnou součástí je také úzká vědecko-výzkumná spolupráce a výměna informací na mezinárodní úrovni.

Kompletní seznam našich úkolů:

 • příprava, výstavba, uvádění do provozu, provoz a uzavření úložišť radioaktivních odpadů,
 • monitorování vlivu úložišť radioaktivních odpadů na okolí,
 • institucionální kontrola úložišť radioaktivních odpadů,
 • nakládání s radioaktivními odpady,
 • úprava vyhořelého jaderného paliva do formy vhodné pro uložení nebo následné využití po jeho prohlášení za radioaktivní odpad,
 • správa poplatků za ukládání radioaktivních odpadů, kontrola rezervy držitelů povolení na vyřazování z provozu včetně podmínek smlouvy o vedení vázaného účtu a schvalování čerpání peněžních prostředků této rezervy,
 • poskytování služeb v oblasti nakládání s radioaktivními odpady,
 • nakládání s radioaktivními odpady dopravenými na území České republiky ze zahraničí, které nelze vrátit,
 • zajišťování bezpečného nakládání s jaderným materiálem nebo jiným zdrojem ionizujícího záření, které byly nalezeny nebo zachyceny,
 • zajišťování bezpečného vykonávání činností při hospodaření s jaderným materiálem nebo jiným zdrojem ionizujícího záření, které jsou majetkem státu,
 • správa radioaktivních odpadů a zdrojů ionizujícího záření zajištěných podle trestního řádu,
 • poskytování příspěvků obcím,
 • poskytování dotací na likvidaci staré radiační zátěže,
 • schvalování čerpání peněžních prostředků rezervy na vyřazování z provozu,
 • ověřování průkazu o finančním krytí.