Zásady zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů na Správě úložišť radioaktivních odpadů

Správa úložišť radioaktivních odpadů, se sídlem Dlážděná 1004/6, Praha 1, 110 00, IČ: 66000769 (dále jen „Správce“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat subjekty údajů, se kterými přichází do styku, o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů subjektů údajů ze strany Správce, včetně rozsahu práv souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Správcem.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů Správce dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

Působnost Správce a z něj vyplývající oblasti účelů zpracování osobních údajů

Správce zpracovává na základě zvláštních právních předpisů osobní údaje nutné k identifikaci subjektu údajů a k plnění právních povinností stanovených právními předpisy v rámci oblastí spadajících do působnosti Správce, kterými jsou:

 • příprava, výstavba, uvádění do provozu, provoz a uzavření úložišť radioaktivních odpadů
 • monitorování vlivu úložišť radioaktivních odpadů na okolí
 • institucionální kontrola úložišť radioaktivních odpadů
 • nakládání s radioaktivními odpady
 • úprava vyhořelého jaderného paliva do formy vhodné pro uložení nebo následné využití po jeho prohlášení za radioaktivní odpad
 • správa poplatků za ukládání radioaktivních odpadů, kontrola rezervy držitelů povolení na vyřazování z provozu včetně podmínek smlouvy o vedení vázaného účtu a schvalování čerpání peněžních prostředků této rezervy
 • poskytování služeb v oblasti nakládání s radioaktivními odpady
 • nakládání s radioaktivními odpady dopravenými na území České republiky ze zahraničí, které nelze vrátit
 • zajišťování bezpečného nakládání s jaderným materiálem nebo jiným zdrojem ionizujícího záření, které byly nalezeny nebo zachyceny
 • zajišťování bezpečného vykonávání činností při hospodaření s jaderným materiálem nebo jiným zdrojem ionizujícího záření, které jsou majetkem státu
 • správa radioaktivních odpadů a zdrojů ionizujícího záření zajištěných podle trestního řádu
 • poskytování příspěvků obcím
 • poskytování dotací na likvidaci staré radiační zátěže
 • schvalování čerpání peněžních prostředků rezervy na vyřazování z provozu
 • ověřování průkazu o finančním krytí

Právní tituly zpracování osobních údajů

Správce primárně používá právní tituly ke zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a k plnění nezbytnému pro splnění smlouvy. Okrajově využívá i ostatních právních titulů, jako je souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých subjektem údajů, pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů a pro oprávněné zájmy Správce.

Kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje – jako např. jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO, DIČ, rodné číslo
 • kontaktní údaje – jako např. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, ID datové schránky
 • platební údaje – jako např. číslo bankovního spojení
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. použití osobních údajů za účelem personálních řízení atp.)

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, nebo manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Správce získává osobní údaje zejména od subjektů údajů, ze základních registrů a z agentových informačních systémů. Dále pak z volně přístupných veřejných rejstříků.

Doba zpracování osobních údajů je odvozena od lhůt uvedených v příslušných smlouvách, ve Spisovém a skartačním řádu, či v příslušných právních předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Na základě výše uvedeného mohou být osobní údaje subjektu údajů předávány nebo zpřístupňovány pouze osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne z výše uvedeného nařízení, zákona či veřejného zájmu. V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

Uplatnění práv subjektu údajů

Práva subjektu údajů jsou stanovena zejména III. kapitolou Nařízení GDPR – ,,Práva subjektu údajů‘‘ a § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Jedná se práva:

 • právo přístupu k osobním údajům
 • právo na opravu, doplnění či výmaz
 • právo na omezení
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

Výše uvedená práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím formuláře https://www.surao.cz/wp-content/uploads/2019/02/zadost-subjektu-udaju-surao.pdf .

Vyplněný formulář je možné doručit následujícími způsoby:

 • osobně nebo písemně na adresu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Správa úložišť
  radioaktivních odpadů, Dlážděná 1004/6, Praha 1, 110 00
 • elektronicky podepsané platným kvalifikovaným podpisem na adresu [email protected]
 • prostřednictvím datové schránky – do ID: 6qsigjs

Dozorový orgán

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Sídlo: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel. č.: +420 234 665 111

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

V případě zjištění porušení ochrany osobních údajů je možné přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Žádost o uplatnění práv subjektu údajů je možné podat výše uvedeným způsobem nebo můžete přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):
Jméno: Mgr. Jarmila Marta Šmardová
E-mail: [email protected]
Tel.: 224 851 111