Zajištění bezpečnosti

Výběr lokalit pro umístění hlubinného úložiště
probíhá v souladu s Koncepcí nakládání s VJP a RAO.

Vybraná lokalita bude v oblasti bezpečnosti splňovat s rezervou všechny legislativní požadavky a mezinárodní závazky ČR, které jsou na hlubinné úložiště kladeny. Vhodnost lokalit pro hlubinné úložiště musí být potvrzena bezpečnostními studiemi v rozsahu zadávací bezpečnostní zprávy v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak s atomovým zákonem (č. 263/2016 Sb.).

Zhodnocení bezpečnosti úložiště radioaktivních odpadů před jeho uzavřením i po něm, musí vycházet z rozboru scénářů definovaných na základě identifikace a analýzy vlastností, událostí a procesů, které můžou ovlivnit jeho bezpečnost. Je zapotřebí prokázat bezpečnost v řádu statisíců let v případě vysokoaktivních odpadů a odpadů s nezanedbatelným množstvím dlouhodobých radionuklidů. Je třeba identifikovat jak vlastnosti, procesy a události normálního vývoje úložiště, tak i vlastnosti, události a procesy, které mohou narušit normální vývoj úložiště včetně odhadu pravděpodobnosti jejich výskytu (například zemětřesení nebo permafrost). Tento požadavek není možné splnit bez potřebného poznání lokality, kde by mělo být úložiště umístěno, bez porozumění procesům probíhajícím v úložném systému a vytvoření koncepčních, matematických a výpočetních modelů, popisujících a predikujících vývoj úložného systému, zahrnujícího jak přírodní, tak i inženýrské bariéry. Všechny tyto modely navíc musí projít procesem validace a verifikace.

K prokázání bezpečnosti úložiště jsou zapotřebí různorodé modely a celá škála dat. To vyžaduje multidisciplinární týmy. V roce 2014 SÚRAO zahájila řešení rozsáhlého projektu zaměřeného na získání poznatků a know-how potřebného pro porozumění procesům probíhajícím v hlubinném úložišti a přípravu koncepčních, matematických a výpočetních modelů, popisujících úložný systém a predikujících jeho vývoj pro účely hodnocení bezpečnosti. V rámci tohoto projektu bylo v roce 2018 připraveno 9 zpráv ve formě zadávacích bezpečnostních zpráv pro potenciální lokality pro umístění hlubinného úložiště. Tyto zprávy shrnují všechny dostupné poznatky potřebné pro hodnocení bezpečnosti získané do této doby. Vytvořené geologické, hydrogeologické, transportní, geomechanické a geochemické popisné a prediktivní modely vycházely z analýzy dostupných zahraničních prací a z celé škály nových dat z geologického výzkumu a průzkumu, dat z laboratoří nebo dat z Podzemního výzkumného pracoviště Bukov. Tyto studie budou periodicky aktualizovány ve všech milnících výběru potenciálních lokalit hlubinného úložiště s přibývajícími znalostmi o lokalitách. Tyto zprávy jsou předkládány k posouzení regulatornímu orgánu – Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Společně se studiemi zadávacích bezpečnostních zpráv je také zpracováváno hodnocení lokalit v oblasti bezpečnosti, proveditelnosti a vlivu na životní prostředí dle dokumentu MP.22.

Ve všech etapách výběru lokalit budou prováděné práce cíleny na aktualizaci zadávacích bezpečnostních zpráv a hodnocení lokalit. Prováděné výzkumné práce budou zaměřeny na přípravu podrobnějších geologických, hydrogeologických, transportních, geochemických, tepelných a geomechanických modelů a na hlubší pochopení a porozumění všem vlastnostem, procesům a událostem, které mohou ovlivnit bezpečnost úložiště.