Základní dokumenty a právní předpisy

Základní dokumenty a právní předpisy týkající se činnosti SÚRAO

Základní dokumenty a  právní předpisy týkající se SÚRAO

zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon

Statut SÚRAO

rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 107/1997 Sb. ze dne 20. května 1997 – zřizovací listina SÚRAO

rozhodnutí místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu č. 80/2001 ze dne 15. června 2001 – změny ve zřizovací listině SÚRAO

usnesení vlády č. 487/2002 Sb., o Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR

zákon č.106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999, o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 101/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Aktualizace koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem z roku 2019

Báňské předpisy

zákon ČNR č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

vyhláška ČBÚ 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu

vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem

vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorách

vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí

Předpisy pro provoz a bezpečnost

vyhláška SÚJB č. 379/2016 Sb., o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

vyhláška SÚJB č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení

vyhláška SÚJB č. 377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie

vyhláška SÚJB č. 376/2016 Sb., o položkách dvojího použití v jaderné oblasti

vyhláška SÚJB č. 375/2016 Sb., o vybraných položkách v jaderné oblasti

vyhláška SÚJB č. 374/2016 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich

vyhláška SÚJB č. 362/2016 Sb., o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích

vyhláška SÚJB č. 361/2016 Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu

vyhláška SÚJB č. 360/2016 Sb., o monitorování radiační situace

vyhláška SÚJB č. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

vyhláška SÚJB č. 358/2016 Sb., o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

vyhláška SÚJB č. 408/2016 Sb., o požadavcích na systém řízení

vyhláška SÚJB č. 409/2016 Sb., o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta

vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Ostatní právní předpisy

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

vyhláška MŽP č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek

Mezinárodní normy

směrnice Rady 2011/70/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem

nařízení komise (Euratom) č. 302/2005 ze dne 8. února 2005, o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management

Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters – Aarhus Convention