Začíná dlouhodobý projekt zaměřený na sledování stavu vod

SÚRAO podepsala smlouvu se společností GEOtest-GeoTec na zajištění hydrogeologického monitoringu

16. května 2024

Začíná dlouhodobý projekt zaměřený na sledování stavu vod: SÚRAO podepsala smlouvu se společností GEOtest-GeoTec na zajištění hydrogeologického monitoringu.

Voda je důležitým tématem současnosti a velkou roli hraje i v případě hlubinného úložiště. Pro bezpečnost tohoto zařízení a plánování dalších prací je zcela zásadní dozvědět se co nejvíce o stavu podzemních i povrchových vod. Veřejné výběrové řízení na zajištění hydrologického, hydrogeologického a hydrochemického monitoringu vyhrála společnost GEOtest-GeoTec.

Pozorovací práce v rámci hydrologie a hydrogeologie se provádějí pravidelně ideálně v délce několika let; musí totiž postihnout a zaznamenat všechny vlivy, které mohou na stav a také kvalitu vody působit. Sleduje se například pravidelné střídání ročních dob, vývoj celkového množství vod v delších časových obdobích nebo chemické složení vody.

Projekt proběhne v několika etapách

Projekt má několik etap řešení. V té úvodní budou odborníci v terénu hledat pozorovací místa k měření chemismu a množství vod. Budou se soustředit na všechna pro vodu důležitá místa (např. studny, koryta řek nebo potoků), která by jim mohla pomoci; stejně tak budou vytipovávat místa, kde budou v následující etapě řešení vybudovány pozorovací hydrogeologické vrty . Na vybraných bodech budou instalována měřicí zařízení, např. hladinoměry, průtočné přelivy, anebo meteorologické stanice apod.

Projekt se zaměří na všechny čtyři zkoumané lokality, nejvíce pak na vlastní lokalitu v podobě, jak ji polygonem průzkumných území vytyčuje SÚRAO. Nicméně data bude Správa sbírat i mimo tyto polygony, například získáním klimatických dat z archivu Českého hydrometeorologického ústavu, anebo vlastními omezenými pracemi. V rámci odběrů vzorků vod budou prováděny pravidelné čtvrtletní kontroly několika hydrogeology a bude proveden pravidelný odečet dalších terénních dat jako je pH, teplota a vodivost vody.

Data budou hrát roli při výběru finální lokality

Cílem monitoringu vod je zjistit kvalitativní a kvantitativní  stav vody v lokalitě v dlouhém časovém období. Data se využijí pro další výběr finální a záložní lokality i pro hodnocení bezpečnosti dané lokality a pro další geologické a hydrogeologické práce v regionu. V případě zájmu poskytne SÚRAO, stejně jako v minulosti, data obcím, které je mohou dále využít. SÚRAO již dříve informovala obce o vyhlášení výběrového řízení a nyní nabídne zástupcům obcí osobní setkání s dodavatelem prací.