Jak zajišťujeme bezpečnost úložišť

Uvolnění radioaktivních látek do okolí
i vniknutí nepovolaných osob do úložiště brání soustava bariér

Uvolnění radioaktivních látek z úložiště brání soustava bariér, které se vzájemně doplňují, ale zároveň jsou na sobě nezávislé. Jinými slovy, i v případě, že jedna z bariér přestane plnit svou funkci, jsou tu další, které úniku radionuklidů zabrání. Výběr a kombinace bariér závisí na mnoha kritériích.

Pracujeme se všemi dostupnými informacemi

V první řadě bereme v potaz informace o úložišti jako takovém. Zejména jde o:

  • informace o konstrukčním řešení úložiště (betonové jímky na povrchu, důlní dílo);
  • data o místních klimatických podmínkách, hydrologických a hydrogeologických podmínkách v dosažitelném okolí;
  • způsob jeho budoucího uzavření.

Neméně důležitý aspekt je potom charakter samotných odpadů – jejich původ, aktivita, radionuklidové složení a způsob zpracování.

V praxi to znamená, že konkrétní podoba obalu, množství a druh radionuklidů v ukládaných odpadech, hmotnost obalových souborů a další kritéria, to vše se může v jednotlivých úložištích lišit. Podmínky pro každé úložiště stanovuje zvlášť a jejich dodržování kontroluje Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Staráme se o úložiště i životní prostředí

Provoz úložišť je několikrát ročně kontrolován inspektory ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V případě důlních úložišť Richard a Bratrství také inspektory z Českého báňského úřadu a Obvodních báňských úřadů. Abychom zajistili bezpečný provoz úložišť, monitorujeme jejich vliv na okolní prostředí. Odebírají se vzorky vod z okolí a důlní vody z úložišť, sleduje se také ovzduší úložiště. Akreditovaná laboratoř potom stanovuje obsah vybraných radionuklidů. Každý, kdo do úložišť vstupuje, musí mít osobní dozimetr pro sledování dávky záření. Limity a podmínky bezpečného provozu schvaluje a aktualizuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Veličiny a radionuklidy, které se sledují, četnost odběrů i odběrová místa jsou stanoveny pro každé úložiště zvlášť, v programu monitorování. Všechna úložiště jsou fyzicky chráněna a při jejich zabezpečení spolupracujeme s Policií ČR.