Ochrana vodních zdrojů je prioritou

Případné vlivy na vodní zdroje jsou jedním ze zásadních kritérií při výběru vhodné lokality pro HÚ.

22. října 2019

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která je pověřena výběrem vhodné lokality pro hlubinné úložiště, rozhodně odmítá, že by v rámci svých činností mohla negativně ovlivnit kvalitu či vydatnost vodních zdrojů v příslušné zkoumané oblasti. Je naprosto samozřejmé, že SÚRAO při svém postupu dodržuje a bude dodržovat veškeré požadavky právních předpisů týkajících se ochrany vodních zdrojů tak, aby nemohlo dojít k jejich ohrožení. Jsme si vědomi důležitosti jejich ochrany.

 

„Chápeme obavy obcí z plánovaných geologických výzkumných a průzkumných činností. Ale mohu všechny ujistit, že vše proběhne zcela podle platných zákonů a narušení vodních zdrojů nehrozí,“ uvedl ředitel SÚRAO Jan Prachař.

 

Ochrana vodních zdrojů je svázána s řadou právních předpisů, jimiž se musí SÚRAO při vyhledávání vhodné lokality bezpodmínečně řídit. Jedná se například o atomový zákon nebo vodní zákon. Oběma těmto normám musí SÚRAO vyhovět.

Navíc je ochrana vody úzce svázána i s případným rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR při stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry (zjednodušeně řečeno povolením pro průzkumné geologické práce). Už v minulém období byla v rozhodnutí MŽP jasně stanovena podmínka provedení kompletního monitoringu vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v ploše průzkumného území. Tento požadavek na monitoring byl ze strany SÚRAO již v plném rozsahu naplněn, jak v lokalitě Hrádek, tak ve všech dalších zájmových oblastech dle požadavků MŽP.

Hydrogeologická stavba lokalit je pečlivě sledována a hodnocena. Případné vlivy na povrchové i podzemní vody jsou jedním ze zásadních kritérií, která se budou posuzovat při hodnocení všech lokalit v první polovině roku 2020. Již nyní jsou na webu www.surao.cz zveřejněny hydrogeologické modely všech dotčených oblastí.

“SÚRAO jako technická státní organizace nyní nerozhoduje o tom, že se bude budovat hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. My jsme ve fázi, kdy zkoumáme geologickou stavbu a vytipováváme oblasti, které by projekt hlubinného úložiště v budoucnu mohly hostit, když se nenajde lepší technické řešení”, dodal ředitel Prachař.

Cílem letošního roku je dokončit geofyzikální práce ve všech lokalitách, abychom zajistili co nejobjektivnější data. Po jejich vyhodnocení budeme moci zodpovědně přistoupit k zúžení počtu lokalit.

Obce ve všech 9 lokalitách (celkem 53 obcí) mají právo na vyjádření svého názoru, a to samozřejmě respektujeme. Zapojení dotčených obcí do rozhodovacího procesu je důležitou součástí projektu, proto se pracuje na přípravě zákona o zapojení obcí, který je v legislativním plánu MPO pro rok 2019.

SÚRAO dlouhodobě posuzuje celkem 9 potenciálních oblastí pro umístění hlubinného úložiště. Jedná se o lokality Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Janoch, Kraví Hora, Magdaléna, Na Skalním, které se nacházejí v Plzeňském kraji, Jihočeském, Jihomoravském a v Kraji Vysočina.

 

Podle státní „Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem“, potažmo podle Státní energetické koncepce, má být hlubinné úložiště budováno od roku 2050 s předpokládaným zahájením provozu od roku 2065.

 

Stanovisko České geologické služby k ohrožení zdrojů podzemních vod na lokalitě Hrádek:
Zdeněk Venera, Ph.D.
ředitel | Director
Česká geologická služba | Czech Geological Survey
President of EuroGeoSurveys

Na území lokality Hrádek se vyskytují lokální zdroje podzemních vod, jež jsou pro obce Spělov, Batelov (Bezděčín) a Dušejov čerpány z mělkých hydrogeologických vrtů. Ostatní zdroje podzemních vod jsou tvořeny pramenními jímkami, jímacími zářezy a mělkými studnami umístěnými v místech přirozených vývěrů vod (prameniště).

Tyto zdroje jímají podzemní vodu mělkého oběhu z deluviálních sedimentů, zvětralinového pláště a svrchní části zóny přípovrchového rozpojení puklin. Hloubkový dosah těchto zdrojů je v metrech, maximálně prvních desítkách metrů, do hlubších částí krystalinika nezasahují.

Mělký puklinový oběh podzemních vod do hloubek maximálně prvních desítek metrů byl mj. dokumentován současně probíhajícím geofyzikálním a geologickým výzkumem (např. profily HRA-08D nebo HRA-11).

Tento fakt vede Českou geologickou službu k závěru, že případné technické práce spojené s výzkumem a průzkumem na lokalitě Hrádek nenaruší hydrogeologický režim a v žádném případě neohrozí ani lokální zdroje podzemních vod, ani biotopy chráněných lokalit s výskyty rašelinišť (např. NPP Hojkovské rašeliniště).

Kontakt:

Mgr. Martina Bílá
Oddělení komunikace SÚRAO
[email protected]
Tel: 702 240 848

 

 

Přiřazené štítky