Poradní panel expertů

slouží pro doporučení preferovaných lokalit pro výstavbu HÚ

Poradní panel expertů je skupina odborníků, která bude pravidelně řešit podklady Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) sloužící pro doporučení preferovaných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva v ČR (HÚ). Ustavení tohoto Poradního panelu expertů je součástí úsilí SÚRAO otevřít problematiku HÚ široké diskusi za účasti odborné veřejnosti i zástupců potenciálních lokalit.

Poradní panel expertů vznikl v září letošního roku z iniciativy SÚRAO. Jeho hlavním cílem je garantovat odbornost, správnost, objektivnost a otevřenost procesu zužování počtu lokalit HÚ a zajištění efektivní komunikace technických výstupů. V sedmičlenné skupině jsou zastoupeny: SÚRAO (RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.; vedoucí úseku přípravy hlubinného úložiště), ministerstvo průmyslu a obchodu (Ing. Tomáš Rosendorf; vedoucí oddělení RAO, odbor jaderné energetiky), Masarykova univerzita (Mgr. Petr Špaček, Ph.D.; Ústav fyziky Země), ČVUT (Prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc.; vedoucí Centra experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT), Státní ústav radiační ochrany (Mgr. Aleš Froňka, Ph.D.; vedoucí odboru přírodních zdrojů), ministerstvo životního prostředí (RNDr. Martin Holý; ředitel odboru geologie, zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny) a představitel nominovaný lokalitami (Mgr. Matěj Machek, Ph.D.; Geofyzikální ústav AV ČR).

Jednání Poradního panelu expertů mohou být navíc přítomni i tzv. pozorovatelé, které si sami zvolili zástupci obcí z 9 potenciálních lokalit, a další představitelé relevantních státních či vědeckých institucí. Hlavními body prvního zasedání panelu bylo představení celkové koncepce hlubinného úložiště a klíčových dokumentů, geologický popis jednotlivých lokalit, informace o hodnocení bezpečnosti, proveditelnosti a vlivu na životní prostředí a také seznámení se s metodologií hodnocení.

Statut Poradního panelu expertů ke stažení zde

Zápis z prvního jednání naleznete zde

Tisková zpráva z prvního jednání zde

Poradní panel expertů na svém druhém a třetím jednání řešil kritéria, podle kterých budou vybrány čtyři ze současných devíti potenciálních lokalit pro umístění a výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, které SÚRAO dlouhodobě zkoumá. Celkem je tzv. porovnávacích kritérií, kterým se panel věnuje, třináct. Z bezpečnostních kritérií jsou hodnocena kritéria geologická, hydrogeologická, kam patří například charakteristika proudění podzemní vody. Zkoumá se také vliv hlubinného úložiště na životní prostředí a obyvatele nebo seismická aktivita.

Zápis z druhého jednání naleznete zde

Zápis ze třetího jednání naleznete zde

Zápis z čtvrtého jednání naleznete zde

Zápis z pátého jednání naleznete zde

Zápis z šestého jednání naleznete zde

Zápis ze sedmého jednání naleznete zde

Závěrečnou zprávu najdete zde