Poradní panel expertů

sloužil pro doporučení preferovaných lokalit pro výstavbu HÚ

Poradní panel expertů byla skupina odborníků, která pravidelně řešila podklady Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) sloužící pro doporučení preferovaných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva v ČR (HÚ). Ustavení tohoto Poradního panelu expertů bylo součástí úsilí SÚRAO otevřít problematiku HÚ široké diskusi za účasti odborné veřejnosti i zástupců potenciálních lokalit.

Poradní panel expertů vznikl v září roku 2019 z iniciativy SÚRAO. Jeho hlavním cílem bylo garantovat odbornost, správnost, objektivnost a otevřenost procesu zužování počtu lokalit HÚ a zajištění efektivní komunikace technických výstupů. V sedmičlenné skupině byli zastoupeni: SÚRAO (RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.; vedoucí úseku přípravy hlubinného úložiště), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (Ing. Tomáš Rosendorf; vedoucí oddělení RAO, odbor jaderné energetiky), Masarykova univerzita (Mgr. Petr Špaček, Ph.D.; Ústav fyziky Země), ČVUT (prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc.; vedoucí Centra experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT), Státní ústav radiační ochrany (Mgr. Aleš Froňka, Ph.D.; vedoucí odboru přírodních zdrojů), Ministerstvo životního prostředí ČR (RNDr. Martin Holý; ředitel odboru geologie, zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny) a představitel nominovaný lokalitami (Mgr. Matěj Machek, Ph.D.; Geofyzikální ústav AV ČR).

Jednání Poradního panelu expertů mohli být navíc přítomni i tzv. pozorovatelé, které si sami zvolili zástupci obcí z 9 potenciálních lokalit, a další představitelé relevantních státních či vědeckých institucí. Hlavními body prvního zasedání panelu bylo představení celkové koncepce hlubinného úložiště a klíčových dokumentů, geologický popis jednotlivých lokalit, informace o hodnocení bezpečnosti, proveditelnosti a vlivu na životní prostředí a také seznámení se s metodologií hodnocení.

Statut Poradního panelu expertů ke stažení zde

Zápis z prvního jednání naleznete zde

Tisková zpráva z prvního jednání zde

Poradní panel expertů na svém druhém a třetím jednání řešil kritéria, podle kterých byly vybrány čtyři ze současných devíti potenciálních lokalit pro umístění a výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, které SÚRAO dlouhodobě zkoumá. Celkem bylo tzv. porovnávacích kritérií, kterým se panel věnoval, třináct. Z bezpečnostních kritérií byla hodnocena kritéria geologická, hydrogeologická, kam patří například charakteristika proudění podzemní vody. Zkoumal se také vliv hlubinného úložiště na životní prostředí a obyvatele nebo seismická aktivita.

Zápis z druhého jednání naleznete zde

Zápis ze třetího jednání naleznete zde

Zápis z čtvrtého jednání naleznete zde

Zápis z pátého jednání naleznete zde

Zápis z šestého jednání naleznete zde

Zápis ze sedmého jednání naleznete zde

Závěrečnou zprávu najdete zde