Poradní panel expertů Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) má za sebou své první jednání

15. listopadu 2019

Na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) se dnes poprvé sešla skupina odborníků, která bude pravidelně řešit podklady Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) sloužící pro doporučení preferovaných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva v ČR (HÚ). Ustavení tohoto Poradního panelu expertů je součástí úsilí SÚRAO otevřít problematiku HÚ široké diskusi za účasti odborné veřejnosti i zástupců potenciálních lokalit.

Poradní panel expertů vznikl v září letošního roku z iniciativy SÚRAO. Jeho hlavním cílem je garantovat odbornost, správnost, objektivnost a otevřenost procesu zužování počtu lokalit HÚ a zajištění efektivní komunikace technických výstupů. V sedmičlenné skupině jsou zastoupeny: SÚRAO (RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.; vedoucí úseku přípravy hlubinného úložiště), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (Ing. Tomáš Rosendorf; vedoucí oddělení RAO, odbor jaderné energetiky), Masarykova univerzita (Mgr. Petr Špaček, Ph.D.; Ústav fyziky Země), ČVUT (prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc.; vedoucí Centra experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT), Státní ústav radiační ochrany (Mgr. Aleš Froňka, Ph.D.; vedoucí odboru přírodních zdrojů), Ministerstvo životního prostředí ČR (RNDr. Martin Holý; ředitel odboru geologie, zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny) a představitel nominovaný lokalitami (Mgr. Matěj Machek, Ph.D.; Geofyzikální ústav AV ČR).

Poradní panel expertů vytváří platformu pro posuzování kritérií výběru ze strany odborných institucí, státu, ale i reprezentantů lokalit. Věřím, že jeho ustavení přispěje k průhlednosti celého procesu a složení zajistí maximální odbornost,“ uvedl ředitel SÚRAO Jan Prachař.

Jednání Poradního panelu expertů mohou být navíc přítomni i tzv. pozorovatelé, které si sami zvolili zástupci obcí z 9 potenciálních lokalit, a další představitelé relevantních státních či vědeckých institucí. Hlavními body prvního zasedání panelu bylo představení celkové koncepce hlubinného úložiště a klíčových dokumentů, geologický popis jednotlivých lokalit, informace o hodnocení bezpečnosti, proveditelnosti a vlivu na životní prostředí a také seznámení se s metodologií hodnocení. „Očekávám, že SÚRAO předloží Vládě ČR svá doporučení na zúžení počtu potenciálních lokalit ze současných 9 na 4 do 30. června roku 2020,“ připomněl všem zúčastněným už dříve dohodnutý termín ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Kontakt pro média

Mgr. Martina Bílá
tisková mluvčí

[email protected]
+420 702 240 848