Poradní panel expertů II

Na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu se dnes poprvé sešel Poradní panel expertů II

09. ledna 2024

Na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu se dnes poprvé sešel Poradní panel expertů II, který má odborně dohlížet na výběr finální a záložní lokality pro hlubinné úložiště. Stejně jako u prvního poradního panelu, který řešil zužování lokalit, budou i tentokrát odborníci dohlížet na proces výběru a garantovat jeho odbornou správnost.

Členy poradního panelu i pozorovatele přivítal na prvním jednání ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Jádro bude hrát důležitou roli ve výrobě elektřiny pro naše domácnosti a firmy. Pro jeho rozvoj je klíčové najít lokalitu pro hlubinné úložiště, které nabízí bezpečné, stabilní a dlouhodobé řešení na ochranu životního prostředí a obyvatel pro ukládání radioaktivního odpadu. V současné době SÚRAO pracuje se čtyřmi lokalitami, na které na začátku pohlížíme jako na rovnocenné a stejně perspektivní,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Cílem Poradního panelu expertů je garantovat odbornost, správnost a objektivnost procesu, ze kterého vzejde následně doporučení vládě pro finální lokalitu. Součástí panelu jsou zástupci krajů a obcí, jejich nominovaní pozorovatelé nebo zkušení odborníci. Abychom společně nejvhodnější lokalitu vybrali, musíme sledovat odborná kritéria a zároveň komunikovat transparentně a otevřeně. Proto bych chtěl dopředu poděkovat zejména zástupcům z dotčených obcí za jejich účast a konstruktivní diskuzi.“

V poradním panelu zasedli experti z předních českých institucí, kteří se zabývají tématy úzce souvisejícími s přípravou hlubinného úložiště – například hydrogeologií, radiační ochranou nebo podzemním stavitelstvím. Součástí panelu jsou také dva experti nominovaní obcemi a jeden nominovaný kraji, ve kterých se lokality nacházejí.

Předsedkyní panelu se stala profesorka Naďa Rapantová z VŠB-Technické univerzity Ostrava z katedry Geotechniky a podzemního stavitelství:

„Ráda bych svými zkušenostmi přispěla k řešení problematiky bezpečného ukládání radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Nabídku jsem přijala, protože ji považuji za velmi zajímavou odbornou výzvu, která člověka motivuje. Kromě toho si myslím, že v rámci své dlouholeté praxe mám poměrně široké profesní zaměření a zkušenosti v oblastech relevantních pro aktivity související s výběrem lokality pro hlubinné úložiště. Doufám, že dokážu úspěšně propojit odborné specializace členů expertního panelu.“

Jako pozorovatelé se jednání panelu účastní zástupci obcí nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Panel by se měl scházet několik let až do samotného výběru finální a záložní lokality.

SÚRAO zkoumá čtyři lokality

Poradní panel expertů byl ustanoven jako poradní orgán ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Lukáše Vondrovice. Právě SÚRAO je za výběr finální a záložní lokality z odborného hlediska zodpovědná: „Poradní panel expertů je další odbornou platformou, která umožní sdílení poznatků vedoucích k výběru té nejbezpečnější lokality pro hlubinné úložiště jak mezi odbornou, tak i širší veřejností. Od práce expertů si slibuji nezávislé posouzení našich výstupů a těším se na odbornou diskuzi.“

Hlubinné úložiště, dle směrnice Rady 2011/70/Euratom z 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, představuje na technické úrovni v současnosti obecně uznávanou alternativu pro nejbezpečnější a nejudržitelnější ukládání vysokoaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva. Zprovoznění hlubinného úložiště je rovněž jedním z technických kritérií pro jadernou energetiku v rámci tzv. taxonomie EU pro udržitelné investice.

SÚRAO aktuálně zkoumá čtyři potenciální lokality – Březový potok v Plzeňském kraji, Horku a Hrádek na Vysočině a Janoch v Jihočeském kraji.

Členové panelu

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Ing. Tomáš Rosendorf, vedoucí oddělení konce palivového cyklu v odboru jaderné energetiky

Ministerstvo životního prostředí – RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie a zástupce vrchního ředitele sekce ochrany přírody a krajiny

VŠB-Technická univerzita Ostrava – prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc., proděkanka pro vědu a výzkum

České vysoké učení technické – doc. Dr. Ing. Jan Pruška, vedoucí katedry geotechniky

Masarykova univerzita, – Mgr. Petr Špaček, Ph.D., vedoucí Ústavu fyziky Země

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR – RNDr. Josef Stemberk, CSc.

Státní ústav radiační ochrany – Ing. Pavel Fojtík, náměstek pro radiační ochranu

Nominováni za obce

Mgr. Matěj Machek, Ph.D., Geofyzikální ústav AV ČR

Mgr. Marcel Fuciman, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Nominován za kraje

Ing. Edvard Sequens, energetický konzultant společnosti CALLA

Přiřazené štítky