Poradní panel expertů SÚRAO

Odborníci z různých oborů se scházejí kvůli problematice hlubinného úložiště

05. února 2020

Na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) se od listopadu schází skupina odborníků, která pravidelně řeší podklady Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) sloužící pro doporučení preferovaných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva v ČR (HÚ). Ustavení tohoto Poradního panelu expertů je součástí úsilí SÚRAO otevřít problematiku HÚ široké diskusi za účasti odborné veřejnosti i zástupců potenciálních lokalit.

Poradní panel expertů vznikl v září roku 2019 z iniciativy SÚRAO. Jeho hlavním cílem je garantovat odbornost, správnost, objektivnost a otevřenost procesu zužování počtu lokalit HÚ a zajištění efektivní komunikace technických výstupů. V sedmičlenné skupině jsou zastoupeny: SÚRAO (RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.; vedoucí úseku přípravy hlubinného úložiště), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (Ing. Tomáš Rosendorf; vedoucí oddělení RAO, odbor jaderné energetiky), Masarykovy univerzity (Mgr. Petr Špaček, Ph.D.; Ústav fyziky Země), ČVUT (prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc.; vedoucí Centra experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT), Státního ústavu radiační ochrany (Mgr. Aleš Froňka, Ph.D.; vedoucí odboru přírodních zdrojů), Ministerstva životního prostředí ČR (RNDr. Martin Holý; ředitel odboru geologie, zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny) a představitel nominovaný lokalitami (Mgr. Matěj Machek, Ph.D.; Geofyzikální ústav AV ČR).

Poradní panel expertů vytváří platformu pro posuzování kritérií výběru ze strany odborných institucí, státu, ale i reprezentantů lokalit. Věřím, že jeho ustavení přispěje k průhlednosti celého procesu a složení zajistí maximální odbornost,“ uvedl ředitel SÚRAO Jan Prachař.

Jednání Poradního panelu expertů mohou být navíc přítomni i tzv. pozorovatelé, které si sami zvolili zástupci obcí z 9 potenciálních lokalit, a další představitelé relevantních státních či vědeckých institucí. Hlavními body prvního zasedání panelu bylo představení celkové koncepce hlubinného úložiště a klíčových dokumentů, geologický popis jednotlivých lokalit, informace o hodnocení bezpečnosti, proveditelnosti a vlivu na životní prostředí a také seznámení se s metodologií hodnocení.

Na svém druhém a třetím jednání řešil panel kritéria, podle kterých budou vybrány čtyři ze současných devíti potenciálních lokalit pro umístění a výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, které SÚRAO dlouhodobě zkoumá. Celkem je tzv. porovnávacích kritérií, kterým se panel věnuje, třináct. Z bezpečnostních kritérií jsou hodnocena kritéria geologická, hydrogeologická, kam patří například charakteristika proudění podzemní vody. Zkoumá se také vliv hlubinného úložiště na životní prostředí a obyvatele nebo seismická aktivita.

Očekávám, že SÚRAO předloží vládě ČR svá doporučení na zúžení počtu potenciálních lokalit ze současných 9 na 4 do 30. června roku 2020,“ připomněl všem zúčastněným při prvním jednání už dříve dohodnutý termín ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. 

 

Statut Poradního panelu expertů ke stažení zde:

Přiřazené štítky