Seznam zkratek

AV

Akademie věd

BEACON

Výzkumný projekt v rámci programu EC H2020 (Bentonite Mechanical Evolution),
https://www.beacon-h2020.eu/

BIOPROTA

Výzkumný projekt zaměřený na migraci radionuklidů v biosféře, https://www.bioprota.org/

CIM

Výzkumný projekt zaměřený na migraci uhlíku a jódu v cementu realizovaný v GTS,
https://www.grimsel.com/gts-phase-vi/

DECOVALEX

Výzkumný projekt zaměřený na modelování (DEvelopment of COupled models and their VALidation against EXperiments), https://decovalex.org/

DOPAS

Výzkumný projekt Full-Scale Demonstration Of Plugs And Seals, http://www.posiva.fi/dopas

EBS

Engineered Barrier System, systém inženýrských/konstrukčních bariér

EC

Evropská komise

EDU

Jaderná elektrárna Dukovany

EPSP

Experimental Pressure and Sealing Plug, část projektu DOPAS realizovaná v ČR, http://www.posiva.fi/en/dopas/wp_3/experiment_2_epsp

ETE

Jaderná elektrárna Temelín

EU

Evropská unie

EURAD

Výzkumný projekt v rámci programu EC H2020, https://www.ejp-eurad.eu/about-eurad

GTS

Grimsel Test Site, podzemní laboratoř ve Švýcarsku, https://www.grimsel.com/

GwTFS

Výzkumný projekt Groundwater Flow and Transport of Solutes

HBZS

Hlavní báňská záchranná stanice

HotBent

Výzkumný projekt High Temperature Effects on Bentonite Buffers, https://www.grimsel.com/gts-phase-vi/

Hlubinné úložiště

CHKO

Chráněná krajinná oblast

IGD-TP

Implementing Geological Disposal of radioactive waste Technology Platform, https://igdtp.eu/

in-situ

na místě (lokálně)

ISA

International Standards on Auditing, mezinárodní standardy pro audit

LTD

Výzkumný projekt Long Term Diffusion, https://www.grimsel.com/gts-phase-vi/ltd/ltd-introduction

MAAE

Mezinárodní agentura pro atomovou energii, https://www.iaea.org

MaCoTe

Výzkumný projekt Material Corrosion Test, https://www.grimsel.com/gts-phase-vi/
macote-the-material-corrosion-test/macote-introduction

MF

Ministerstvo financí

Mock-up Josef

Výzkumný projekt, https://ceg.fsv.cvut.cz/vyzkum/projekty/2011-2015-mock-up-josef

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

OBK

Občanská bezpečnostní komise

OBÚ

Obvodní báňský úřad

OECD/NEA

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj/Agentura pro jadernou energetiku, https://www.oecd-nea.org/

OKK

Občanská kontrolní komise

OS

Obalový soubor

PVP

Podzemní výzkumné pracoviště

RAO

Radioaktivní odpad

SKB

Švédská společnost pro nakládání s RAO

Správa / SÚRAO

Správa úložišť radioaktivních odpadů

SÚJB

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

TDB

Výzkumný projekt Thermochemical Database, https://www.oecd-nea.org/dbtdb/

ÚRAO

Úložiště radioaktivních odpadů

VAO

Vysokoaktivní odpad

VEP

Výzkumný a experimentální plán

VJP

Vyhořelé jaderné palivo