Voda je pro nás prioritou

22. září 2021

Ochrana vodních zdrojů v České republice je téma, které v posledních letech silně rezonuje v celé společnosti.

Velkým tématem je voda také pro SÚRAO. Svou zásadní roli hraje i v přípravě hlubinného úložiště. Při hodnocení lokalit, které vedlo k jejich zúžení z 9 na 4, se vodě věnovala velká pozornost.

Soustředili jsme se na ni z mnoha hledisek a kritérií, podle kterých se lokality hodnotily. Sledovala se například možnost ovlivnění vodních zdrojů, rychlost proudění podzemní vody nebo například směry, kam voda z úložiště teče, do kolika toků a jak daleko je úložiště od nejbližší drenáže, tedy místa, kde voda z podzemí vyvěrá na povrch.

V následujících letech při výběru finální a záložní lokality se vodou budeme zabývat ještě více a podrobněji. Pokud by se prokázalo riziko ovlivnění vodních zdrojů na lokalitě, jde o vylučující kritérium pro umístění hlubinného úložiště a taková lokalita vypadává.

Vnímáme obavy občanů o vodní zdroje ve svém okolí, v poslední době se nejčastěji objevují v souvislosti s lokalitou Hrádek na Vysočině a týkají se několika bodů a různě formulovaných tvrzení. Rádi bychom jasně uvedli pohled SÚRAO a expertů, kteří se podíleli na několikaletém pečlivém a obsáhlém hodnocení lokalit. A s jakými názory se setkáváme nejčastěji?

Na Hrádku se nacházejí vodní zdroje pro velkou část České republiky

Lokalita Hrádek sice disponuje několika vodními zdroji podzemních vod, nicméně se jedná o zdroje pouze lokálního významu. Významné zásoby podzemních vod se zde nevytvářejí, ty v Česku nacházíme například v Polabí.

V případě vodárenských nádrží je riziko ovlivnění hlubinným úložištěm umístěným 500 metrů pod povrchem zanedbatelné. Všechny vodní zdroje budou dále posuzovány a zahrnuty do hodnocení lokalit.

SÚRAO nevěděla o vodním zdroji Rantířov

Tento vodní zdroj je v hodnocení lokalit před jejich zúžením uveden. Jako takový je dohledatelný i na našich webových stránkách. Povrchové odběry z řeky Jihlavy v profilu čerpací stanice Rantířov mají v běžném režimu pouze doplňkový význam. I přesto se samozřejmě Rantířov objevil v hodnocení a popisu lokalit.

SÚRAO pominula III. pásmo hygienické ochrany zdroje. Toto třetí pásmo nebylo nikde ani vyznačeno, tedy o něm nikdo předtím nevěděl.

Ochranných pásem různého typu se na lokalitě Hrádek nachází několik desítek, a přesto postoupila mezi 4 doporučené lokality. Na samotnou stavbu hlubinného úložiště (ať už nadzemního nebo podzemního areálu) jsou ale kladeny daleko vyšší požadavky a přísnější kritéria v rámci přípravy procesu EIA, než na ochranná pásma III. stupně.

Pásmo je dohledatelné v informačních systémech výzkumného ústavu vodohospodářského.

Protože ale nechceme, aby měli občané obavy, vypracovali odborníci na geologii a životní prostředí posudky, které se soustředí přímo na toto pásmo.

Více zde a zde.

 

Horský potok na šumavě

Zdroj Shutterstock

Ochranné pásmo III. kategorie nádrže Švihov bylo zohledněno a v hodnocení řešeno

Šlo o výjimku, kterou chtěla SÚRAO vyjít vstříc lokalitě, která uváděla, že by mohla být tato významná vodní nádrž ohrožena. Možností, jak ji zahrnout do hodnocení, bylo právě zohlednění jejího ochranného pásma. Reálně ale odporuje fyzikálním zákonům, aby se radionuklidy, pokud by vůbec po desítkách tisíc let unikly z úložiště, dostaly do nádrže Švihov.

Kvůli evropskému rozvodí není lokalita vhodná

Evropské rozvodí není žádnou překážkou umístění hlubinného úložiště, spíše naopak. Podzemní voda pod jakýmkoli rozvodím teče pomalu, což je pro hlubinné úložiště výhodné. Samotné rozvodí se nachází ve velké vzdálenosti od lokality.

Připravuje se zde vodní nádrž Batelov, což vylučuje případné vybudování hlubinného úložiště

Tato nádrž je zhruba ve stejné fázi přípravy jako hlubinné úložiště, ne-li za ním. S ministerstvem zemědělství v tomto smyslu SÚRAO komunikuje a vzájemně si předáváme informace.

Co říkáte na strategii ochrany národních zdrojů pitné vody?

Nejedná se o dokument, na němž by se SÚRAO jakkoliv podílela. Naopak, Správa úložišť pracuje s předními experty ve svých oborech, ať už jde o oblast geologie, životního prostředí, projektového řešení nebo samozřejmě jaderného inženýrství. Všichni si za hodnocením lokalit plně stojí.

Na hodnocení všech lokalit včetně Hrádku se podílela i Česká geologická služba, instituce, která představuje evropsky respektovanou nezávislou vědeckou instituci poskytující odborný servis státní správě a samosprávě. V minulosti realizovala projekt rebilancí (přehodnocení) zásob podzemních vod, v současné době poskytuje expertní stanoviska v případě dolu Turów.

Stanovisko České geologické služby ke „strategii“ naleznete zde.

Nicméně rizika přece existují…

Existují, nijak je netajíme. Na webových stránkách www.surao.cz zveřejňujeme také odborné technické zprávy, které nám slouží také k tomu, abychom znali všechna rizika, která se s výstavbou a provozem pojí, a mohli se jich vyvarovat. Rizika netajíme, ale pracujeme s nimi. Pokud byste měli jakékoliv otázky, obraťte se na nás, naši odborníci jsou připraveni se jim věnovat.

Je tedy lokalita Hrádek pro hlubinné úložiště vhodná?

Jasno bude po dalších průzkumných pracích, tedy při dalším zužování lokalit na finální a záložní (předpokládá se rok 2030). Pokud by se prokázalo riziko ovlivnění vodních zdrojů na jakékoliv ze čtyř lokalit, jde o vylučující kritérium a lokalita vypadává.

Meandr řeky

Zdroj: Shutterstock

Další informace naleznete zdezde a zde.

 

zdroj obrázku v záhlaví: Shutterstock

Kontakt pro média

Mgr. Martina Bílá
tisková mluvčí

[email protected]
+420 702 240 848