SÚRAO: Obce z lokality Hrádek se o vodu určitě bát nemusí

27. května 2019

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která je pověřena výběrem lokality pro hlubinné úložiště, rozhodně odmítá veřejná prohlášení obcí z lokality Hrádek o ohrožení vodních zdrojů.

Hydrogeologická stavba všech lokalit je pečlivě sledována a hodnocena. Případné vlivy na povrchové i podzemní vody jsou jedním ze zásadních kritérií, která se budou posuzovat při hodnocení všech lokalit v první polovině roku 2020. Již nyní jsou na webu www.surao.cz zveřejněny hydrogeologické modely všech dotčených oblastí.

Obce z lokality Hrádek se v prohlášení obávají o národní zdroje pitné vody. Odvolávají se přitom dokonce i na Ústavu České republiky. SÚRAO plně respektuje právo obcí vyjadřovat se k věcem veřejným, a to i prostřednictvím tiskových prohlášení. Nicméně považuje za svou povinnost uvést na pravou míru některé nepravdivé či zkreslené informace, které jsou v prohlášení uvedeny, a doplnit skutečná fakta:

  • Ochrana vodních zdrojů je svázána s řadou právních předpisů, jimiž se musí SÚRAO při vyhledávání vhodné lokality bezpodmínečně řídit. Jedná se například o atomový zákon, vodní nebo geologický zákon. Všem těmto normám musí SÚRAO vyhovět. Navíc je ochrana vody úzce svázána i s případným rozhodnutím Ministerstva životního prostředí při stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry (zjednodušeně řečeno povolením pro průzkumné geologické práce). Zde byla stanovena podmínka, že musí být proveden kompletní monitoring vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v ploše průzkumného území. Tento požadavek na monitoring byl ze strany SÚRAO již v minulosti v plném rozsahu naplněn, jak v lokalitě Hrádek, tak ve všech dalších zájmových oblastech.
  • Obce z lokality Hrádek dokonce ve svém prohlášení nepřímo naznačují, že SÚRAO porušuje či hodlá porušit Ústavu ČR. Proti tomu se rozhodně ohrazujeme. Veškerá činnost SÚRAO se striktně řídí platnými zákony, a tedy i Ústavou ČR.
  • Obce se v prohlášení zavázaly, že jejich zastupitelstva schválí „Blokádu STAVBY“ úložiště. To je skutečně poněkud předčasné. Zatím ani nebyla vybrána lokalita a počátek stavby je plánován zhruba v roce 2050. Je tedy nyní zcela bezpředmětné blokovat „stavbu“, která začne až za několik desítek let.
  • SÚRAO dlouhodobě analyzuje celkem 9 potenciálních lokalit pro umístění HÚ. Jednalo se o lokality Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Janoch, Kraví Hora, Magdaléna, Na Skalním, které se nacházejí v Plzeňském kraji, Jihočeském, Jihomoravském a v Kraji Vysočina.
  • Ředitel SÚRAO Jan Prachař již 23. 5. předstoupil před zástupce obcí z lokality Hrádek a na jejich výtky týkající se ochrany vody osobně odpovídal.
  • Lokalita Hrádek je jednou z 9 posuzovaných oblastí. Zatím není rozhodnuto, které lokality budou zahrnuty do zúženého seznamu, který SÚRAO předloží zhruba v polovině roku 2020.
  • Prohlášení obsahuje tvrzení jako „voda kontaminuje vodní nádrž Hubenov a Želivku s vodní nádrží Švihov, tj. národní zdroje pitné vody zásobující dva kraje a hlavní město Prahu.“ Tato tvrzení jsou zcela neopodstatněná.

„SÚRAO i nadále bude pokračovat v otevřené a transparentní komunikaci se všemi vytipovanými lokalitami. Včetně Hrádku. Věřím, že se nám podaří vše vysvětlit a pochyby vyvrátit“, dodala mluvčí SÚRAO.

 

Kontakt:

Mgr. Lucie Steinerová
Vedoucí oddělení komunikace SÚRAO
[email protected]
Tel: 724041711

Kontakt pro média

Mgr. Martina Bílá
tisková mluvčí

[email protected]
+420 702 240 848