Kdo jsou původci radioaktivních odpadů

Mezi původce patří jaderná zařízení, jako jsou například jaderné elektrárny,
ale i pracoviště se zdroji ionizujícího záření.

Mezi původce patří jaderné elektrárny, výzkumné a školní reaktory i pracoviště se zdroji ionizujícího záření ve zdravotnictví, výzkumu a průmyslu.

ZAJÍMAVOST: Radionuklidový zářič se používá například při výrobě nápojů v plechovkách jako součást ukazatele, který kontroluje výšku hladiny v obalu.

Kdo je původce?

Původcem radioaktivních odpadů je osoba (fyzická i právnická), která ke své činnosti používá zdroj ionizujícího záření. Mezi původce patří i ten, komu radioaktivní odpady vzniknou až po ukončení provozu, tedy při vyřazení jejich strojů či pracoviště z provozu.

Seznam původců zde.

Jaké povinnosti má původce? 

Původce je při žádosti o povolení ke své činnosti zaregistrován u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Musí doložit splnění podmínek zákona i dalších vyhlášek stanovených pro jeho činnost a musí také předložit dokumentaci upravující tuto činnost. Dokumentace je schvalována SÚJB, který každoročně kontroluje její dodržování.  Pokud původce provozuje pracoviště III. nebo IV. kategorie, musí jednou za několik let nechat ověřit u SÚRAO, že má správně stanoveny finanční prostředky na likvidaci pracoviště po ukončení provozu. SÚRAO také kontroluje, zda tato finanční rezerva je u původce skutečně tvořena. Zákon se tak snaží zabránit situaci, aby musel v budoucnu za nezodpovědného původce hradit likvidaci radioaktivních odpadů stát.

Původcům poskytujeme tyto služby:

  • zanesení subjektu do rejstříku původců radioaktivních odpadů
  • vydání ověření odhadu nákladů na vyřazování jaderného zařízení či pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu
  • kontrola tvorby rezerv na vyřazování z provozu
  • převzetí radioaktivních odpadů k uložení
  • správa poplatků na jaderný účet
  • poskytování informací a služeb v oblasti nakládání s radioaktivními odpady