Jak radioaktivní odpady ukládáme

Není odpad jako odpad. Způsob ukládání radioaktivních odpadů
závisí na tom, o jaký druh se jedná.

Každé úložiště je přizpůsobeno na ukládání určitého druhu radioaktivních odpadů. Při ukládání se řídíme především (nikoliv však pouze) aktivitou odpadů a druhy radionuklidů, které v nich jsou obsažené.

Ukládání nízko a středněaktivních odpadů

Vzniklé radioaktivní odpady je třeba roztřídit a zpracovat tak, aby je bylo možné bezpečně uložit. Tedy bezpečně oddělit od životního prostředí na dostatečně dlouhou dobu, dokud se v důsledku samovolných procesů radioaktivní látky nepromění na látky jiné, stabilní. Kapalné odpady je nutné zahustit a zpevnit vhodným ztužidlem (cement, bitumen, aluminosilikát, skelná matrice), pevné odpady mohou být lisovány. Podle typu odpadu je zvolen i způsob ztužení. Odpady z provozu jaderných elektráren jsou většinou zpevněny jejich zamícháním do bitumenu a v nerezovém sudu uloženy v dukovanském úložišti. Institucionální odpady jsou obvykle zabetonovány do sudu o objemu 100 litrů, který je vložen do 216 litrového sudu. Prostor mezi oběma nádobami je vyplněn betonem, sud je uzavřen víkem, natřen protikorozním nátěrem a putuje do úložiště Richard nebo Bratrství. V obou případech finální podobu nazýváme obalovým souborem.

Ukládání vysokoaktivních odpadů

Za nejbezpečnější způsob zneškodnění radioaktivních odpadů nepřijatelných do přípovrchových úložišť se celosvětově považuje uložení do hlubinného úložiště. Na základě dlouhodobého vývoje byl navržen multibariérový koncept. Jeho základní bariérou je ukládací obalový soubor, další bariérou jsou nepropustné materiály s těsnící a tlumící funkcí (buffer) a třetí bariéru tvoří stabilní horninové prostředí cca 500 metrů pod povrchem země. V České republice je v současné době vyhořelé jaderné palivo skladováno v meziskladech přímo v areálu jaderných elektráren a vybudování hlubinného úložiště se připravuje.