SubmenuZavřít

Projektové řešení

Hlubinné úložiště je určeno k bezpečnému uložení vyhořelého jaderného paliva (po jeho prohlášení za radioaktivní odpad) a radioaktivních odpadů, které není možné uložit do přípovrchových úložišť.

Podmínkou výstavby navrženého technického řešení je prokázání bezpečnosti, a to nejen provozní, ale především dlouhodobé, která se vzhledem k charakteru uložených odpadů pohybuje v řádech statisíců let. Při hodnocení dlouhodobé bezpečnosti (po uzavření úložiště) je třeba zvažovat i velmi málo pravděpodobné procesy, události či nehody, které mohou nastat v horizontu statisíců let.

 

Technické řešení

Na technické řešení hlubinného úložiště bude mít vliv řada vstupních a okrajových podmínek. Ty lze rozčlenit do čtyř skupin:

Podmínky strategického charakteru

Jde zejména o specifikace množství a vlastností ukládaných odpadů a jeho formy k uložení. K těmto podmínkám lze zařadit rozhodnutí o tom, zda bude uloženo nepřepracované palivo, nebo se budou ukládat odpady z přepracování; zda horká komora, která slouží k přeložení paliva do ukládacích obalových souborů, bude součástí areálu, nebo se do hlubinného úložiště budou přivážet už připravené ukládací obalové soubory.

Požadavky a omezení vzniklá na základě charakteristiky lokality

Pro řešení podzemního areálu jsou to zejména ty, které se týkají kvality horninového masívu. Jde například o údaje o průběhu hlavních zlomů a deformačních zónách, geotechnické vlastnosti skalního masívu, hloubkový dosah denudačních procesů nebo chemické složení podzemní vody. Pro povrchový areál pak jde například o morfologii terénu, která může ovlivnit velikost nadzemního areálu i umístění některých důležitých i podpůrných technologií, možnosti napojení na místní infrastrukturu atd. Důležitá jsou i specifická environmentální omezení, jako například povětrnostní podmínky nebo krajinný ráz.

Legislativní požadavky

Hlubinné úložiště je jaderné zařízení s povrchovým a podzemním areálem. Proto spadá pod působnost a musí splňovat veškeré relevantní požadavky z oblasti jaderné a báňské legislativy, pozemního stavitelství a environmentálních vlivů.

Socioekonomické podmínky

V tomto případě se jedná především o to, jak vyhovět požadavkům veřejnosti na zakomponování areálu do okolní krajiny nebo jak minimalizovat vlivy výstavby na okolní prostředí.

 

Více informací o projektovém řešení hlubinného úložiště najdete ZDE [PDF]