SubmenuZavřít

Základní informace

Správa úložišť radioaktivních odpadů byla zřízena k 1. 6. 1997 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako státní organizace. Od 1. ledna 2001 je SÚRAO ve smyslu § 51 zákona č. 219/2000 Sb. [PDF] organizační složkou státu. V čele SÚRAO stojí ředitel, kterého jmenuje i odvolává ministr průmyslu a obchodu. Předmět činnosti SÚRAO upravuje atomový zákon [PDF].

Činnost SÚRAO:

 • příprava, výstavba, uvádění do provozu, provoz a uzavření úložišť radioaktivních odpadů,
 • monitorování vlivu úložišť radioaktivních odpadů na okolí,
 • institucionální kontrola úložišť radioaktivních odpadů,
 • nakládání s radioaktivními odpady,
 • úprava vyhořelého jaderného paliva do formy vhodné pro uložení nebo následné využití po jeho prohlášení za radioaktivní odpad,
 • správa poplatků za ukládání radioaktivních odpadů, kontrola rezervy držitelů povolení na vyřazování z provozu včetně podmínek smlouvy o vedení vázaného účtu a schvalování čerpání peněžních prostředků této rezervy,
 • poskytování služeb v oblasti nakládání s radioaktivními odpady,
 • nakládání s radioaktivními odpady dopravenými na území České republiky ze zahraničí, které nelze vrátit,
 • zajišťování bezpečného nakládání s jaderným materiálem nebo jiným zdrojem ionizujícího záření, které byly nalezeny nebo zachyceny,
 • zajišťování bezpečného vykonávání činností při hospodaření s jaderným materiálem nebo jiným zdrojem ionizujícího záření, které jsou majetkem státu,
 • správa radioaktivních odpadů a zdrojů ionizujícího záření zajištěných podle trestního řádu,
 • poskytování příspěvků obcím,
 • poskytování dotací na likvidaci staré radiační zátěže,
 • schvalování čerpání peněžních prostředků rezervy na vyřazování z provozu,
 • ověřování průkazu o finančním krytí.

Mezi nejdůležitější činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů patří zajišťování provozu úložišť nízko a středněaktivních odpadů. SÚRAO spravuje všechna úložiště radioaktivních odpadů v ČR:

 • úložiště institucionálních odpadů Richard u Litoměřic;
 • úložiště Dukovany určené k ukládání radioaktivních odpadů z jaderných elektráren Dukoany a Temelín;
 • úložiště Bratrství určené k ukládání odpadů s obsahem přirozených radionuklidů.

SÚRAO také koordinuje všechny práce, které směřují k přípravě a výstavbě hlubinného úložiště vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Zahájení provozu je plánované na rok 2065.

Další podmínky a povinnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů vyplývají z ostatních ustanovení atomového zákona a jiných právních předpisů, např. zákoníku práce, rozpočtových pravidel, stavebního zákona, zákona o zadávání veřejných zakázek, horního zákona apod. a ze statutu SÚRAO.

Činnost správy se řídí také Koncepcí nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR.