SubmenuZavřít

Provoz úložiště Richard

Ročně je do tohoto úložiště přivezeno a následně uloženo několik set obalových souborů s odpadem. Jedná se o institucionální odpady, které jsou tvořeny vyřazenými radioaktivními zářiči (požární hlásiče, hladinoměry apod.), kontaminovanou sutí, plasty, papírem apod.

Několik komor je vyčleněno pro skladování odpadů, které mají vyšší aktivitu, než povolují limity a podmínky pro ukládání do úložiště Richard. Jsou to např. vyřazené ozařovací hlavice z nemocnic. Tyto odpady jsou zde skladovány do doby, než vyhoví podmínkám pro uložení nebo než budou převezeny do budoucího hlubinného úložiště. Ani pro skladování nelze přijmout jakýkoliv radioaktivní odpad, ale pouze takový, který je zpracován do předepsané formy a neobsahuje vyšší než povolené množství radionuklidů. Kritéria, která musí odpad přijatý ke skladování splnit, stanoví limity a podmínky ke skladování v úložišti Richard, které jsou schvalovány Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Od roku 2017 je jedna ukládací komora vyčleněna pro skladování odpadů obsahujících přírodní radionuklidy.

Kontrolu nad dodržováním limitů a podmínek bezpečného provozu jaderného zařízení ÚRAO Richard, dodržování jaderné bezpečnosti, báňské bezpečnosti, radiační ochrany a dalších kritérií stanovených jadernou legislativou vykonávají inspektoři SÚJB a Státní báňské správy České republiky. Děje se tak několikrát ročně při inspekcích. Na úložišti se pravidelně konají havarijní cvičení a úložiště je monitorováno v souladu s programem monitorování.

Projekt EC Phare jako průkaz funkčnosti předpokládaného způsobu uzavření úložiště

V letech 2005−2007 se na úložišti Richard uskutečnil projekt EC Phare za účasti mezinárodního řešitelského týmu. Cílem projektu bylo ověření navrženého způsobu konečného uzavření ukládacích komor s radioaktivními odpady. Několik ukládacích komor bylo zrekonstruováno a zaplněno odpady, které pocházely z prvních desetiletí provozu úložiště. Jednotlivé obalové soubory byly vyjmuty ze svých původních míst, zkontrolovány, podle potřeby přebaleny do nových obalů a přemístěny do nové komory. Jednotlivé komory byly zality navrženou betonovou výplní.

Pro účely dlouhodobého sledování kvality použitého betonu byly z každé dodávky betonu odebrány vzorky, které jsou nyní uloženy poblíž uzavřených komor. V pravidelných intervalech, naplánovaných na dalších 40 let, jsou betonové vzorky v akreditované laboratoři podrobeny zkouškám pevnosti v tlaku. Výsledky dosud provedených zkoušek prokazují vysokou kvalitu a odolnost použité betonové směsi. Pro sledování případného průsaku vody do úložiště byl kolem uzavřených komor vybudován drenážní systém, který je vyveden do kontrolní jímky. Dosud nebyla v kontrolních lahvích zaznamenána žádná přítomnost vody.

Ukládání odpadů v číslech

Celkový objem využívaných prostor dolu Richard II přesahuje 19 000 m3. Kapacita ukládacích komor je 10 250 m3, v současné době je naplněna zhruba ze 70 %. Graf ukazuje objem odpadů uložených v jednotlivých letech od doby, kdy je úložiště ve správě SÚRAO.

 

Textová verze grafu