SubmenuZavřít

Monitorování úložiště Richard

Veškeré činnosti související s monitorováním jsou vymezeny v programu monitorování, platném pro úložiště Richard a schváleném Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Podle tohoto dokumentu jsou v pravidelných intervalech odebírány vzorky důlních vod, vod z hydrogeologických vrtů a studní v okolí úložiště a povrchových vod z řeky Labe. Vzorky jsou v akreditované laboratoři analyzovány na přítomnost (objemovou aktivitu) vybraných radionuklidů. V roce 2016 se všechna měření nacházela okolo meze detekce použitého přístroje, což dokládá, že nedochází k úniku radionuklidů z uložených odpadů.

Pro účely sledování vlivu úložiště na okolí jsou na hranicích areálu umístěny termoluminiscenční dozimetry, kterými je měřen dávkový příkon gama záření. Výsledky měření vyhodnocuje Státní ústav radiační ochrany. V roce 2016 se všechny naměřené hodnoty pohybovaly v mezích běžně naměřitelných hodnot tzv. pozadí.

Sledování profesního ozáření pracovníků se děje jednak prostřednictvím měsíčního vyhodnocování filmových dozimetrů každého pracovníka a také každoročním měřením na celotělovém počítači. Do celkové dávky každého pracovníka úložiště je započítáno také ozáření z radonu, který se v jisté míře vyskytuje v ovzduší úložiště. Měření objemové aktivity radonu v ovzduší úložiště je prováděno kontinuálně, vstup osob do podzemních prostor úložiště je možný až po odvětrání důlního ovzduší, kdy měřené hodnoty nepřekračují stanovenou mez. Celková dávka pracovníků je vyhodnocována z jejich činnosti na všech úložištích ve správě SÚRAO. V roce 2016 nebyly překročeny limity pro profesní ozáření pracovníků dané legislativou, dlouhodobě se pohybují do desetin hodnot těchto limitů.

Vyhodnocování dávek se provádí i u ostatních osob vstupujících do úložiště, dávka je stanovena na základě doby pobytu v podzemních prostorech úložiště, koncentrace radonu v ovzduší úložiště a vyhodnocení měření elektronického dozimetru, který je této osobě přidělen při vstupu. Záznamy o obdržených dávkách těchto osob jsou archivovány a pohybují se hluboko pod zákonným limitem.