SubmenuZavřít

Monitorování úložiště Dukovany

Provoz úložiště Dukovany je monitorován v souladu s programem monitorování, platném pro toto zařízení a schváleném Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Úložiště se nachází v areálu jaderné elektrárny Dukovany a veškeré činnosti spojené s monitorováním jsou smluvně zajištěny pracovníky ČEZ, a.s.

Podle programu monitorování jsou v pravidelných intervalech odebírány vzorky vod z kontrolních jímek dešťových drenáží a vod z monitorovacích vrtů v blízkosti úložiště. Vzorky jsou analyzovány na přítomnost (objemovou aktivitu) vybraných radionuklidů. V roce 2016 se všechna měření nacházela okolo meze detekce použitého přístroje, což dokládá, že nedochází k úniku radionuklidů z uložených odpadů.

Pro účely sledování vlivu úložiště na okolí jsou na hranicích areálu umístěny termoluminiscenční dozimetry, kterými je měřen dávkový příkon gama záření. V roce 2016 se všechny naměřené hodnoty pohybovaly v mezích běžně naměřitelných hodnot tzv. pozadí.

Sledování profesního ozáření pracovníků se děje jednak prostřednictvím měsíčního vyhodnocování osobních dozimetrů každého pracovníka a také každoročním měřením na celotělovém počítači. Celková dávka pracovníků je vyhodnocována z jejich činnosti na všech úložištích ve správě SÚRAO. V roce 2016 nebyly překročeny limity pro profesní ozáření pracovníků dané legislativou, dlouhodobě se pohybují do desetin těchto limitů.