SubmenuZavřít

Monitorování úložiště Bratrství

Situace na úložišti Bratrství je specifická vzhledem k faktu, že jde o lokalitu bývalého uranového dolu. Je tedy zřejmé, že ve vodách a okolí jsou a vždy budou trvale přítomna určitá množství radionuklidů pocházejících z přirozené přeměny uranu a thoria bez ohledu na uložené odpady. To je také zohledněno v programu monitorování platném pro úložiště Bratrství a schváleném Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Podle tohoto dokumentu jsou v pravidelných intervalech odebírány vzorky z důlních vod, vod vytékajících z důlních prostor a povrchových vod z okolí (potok Veseřice). Vzorky jsou v akreditované laboratoři analyzovány na přítomnost (objemovou aktivitu) vybraných radionuklidů. V roce 2016 vykazovala tato stanovení hodnoty odpovídající charakteru lokality Jáchymov, tj. úrovni zdejšího pozadí, a naměřené hodnoty nepřekračovaly limity dané programem monitorování. To je důkazem, že nedochází k úniku radionuklidů z uložených odpadů.

V ovzduší podzemních prostor úložiště je monitorována objemová aktivita radonu a radionuklidů vzniklých jeho přeměnou. Toto měření provádí Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany. Vstup osob do podzemních prostor úložiště je možný až po odvětrání důlního ovzduší, kdy naměřené hodnoty nepřekračují stanovenou mez. Dávka pracovníků z ozáření radonem je započítána do celkové profesní dávky, obdržené při činnostech prováděných na všech úložištích ve správě SÚRAO. Dále k ní patří i měsíční vyhodnocování osobních filmových dozimetrů a každoroční měření na celotělovém počítači. V roce 2016 nebyly překročeny limity pro profesní ozáření pracovníků dané legislativou, dlouhodobě se pohybují do desetin těchto limitů.

Vyhodnocování dávek se provádí i pro ostatní osoby vstupující do úložiště, dávka je stanovena na základě doby pobytu v podzemních prostorech úložiště, koncentrace radonu v ovzduší úložiště a vyhodnocení měření elektronického dozimetru, který je této osobě přidělen při vstupu. Záznamy o obdržených dávkách těchto osob jsou archivovány a pohybují se hluboko pod zákonným limitem.