Cílem SÚRAO pro letošní rok je získání objektivních dat

geofyzikální práce na lokalitách pokračují

26. dubna 2019

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) pokračuje v hledání místa potenciálně vhodného pro projekt hlubinného úložiště.

 

Cílem SÚRAO pro letošní rok je dokončení geofyzikálních (tedy povrchových, výzkumných) prací ve všech lokalitách pro zajištění co nejobjektivnějších dat. Po jejich vyhodnocení bude moci zodpovědně přistoupit k zpracování návrhu pro Vládu ČR k zúžení počtu lokalit. Předpokládá se, že se tak stane v první polovině příštího roku.

 

SÚRAO je technická státní organizace, která má ze zákona za úkol řešit konec životního cyklu radioaktivních odpadů, které v České republice vznikají. Je vázána „Koncepcí nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem“, dle které se výstavba hlubinného úložiště plánuje na rok 2050 a provoz od roku 2065, pokud se do té doby nenajde lepší řešení, jak ukončit životní cyklus tohoto typu odpadu.

Hlubinné úložiště je projekt, který má sofistikovaně ukončit životní cyklus vysoko aktivních odpadů a použitého jaderného paliva, které na území České republiky kontinuálně vznikají.

V současné době je v ČR 9 potenciálních oblastí, které se posuzují z hlediska vhodnosti pro umístění projektu hlubinného úložiště.

Koncepce státu pro nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, respektive „Státní energetická koncepce“, nám ukládá zahájit výstavbu hlubinného úložiště od roku 2050 s předpokládaným zahájením provozu tohoto zařízení od roku 2065. “SÚRAO nyní nerozhoduje o vybudování hlubinného úložiště, ale hledáme místa, kde by to
z hlediska bezpečnosti jednou mohlo být, pokud se nenajde lepší řešení, jak vyřešit konec životního cyklu tohoto druhu odpadu“, uvedla Lucie Steinerová, tisková mluvčí SÚRAO.

Hlubinné úložiště bude sloužit k bezpečnému uložení všech radioaktivních odpadů, které není možné dávat do povrchových a přípovrchových úložišť. „Funguje na základě velmi sofistikovaného systému geologických a inženýrských bariér, které se navzájem doplňují. Nejvýznamnější bariéru představuje 500 metrů stabilní horniny. Inženýrské bariéry tvoří ukládací kontejnery a výplně ze speciální jílové směsi (bentonitu).

„Obce ve všech 9 vytipovaných oblastí, celkem 53 obcí, mají právo na vyjádření svého názoru a my to samozřejmě respektujeme. Jejich zapojení do rozhodovacího procesu je důležitou součástí projektu. Proto se pracuje na přípravě zákona o zapojení obcí, jehož dokončení včetně projednání je v legislativním plánu pro letošní rok,“ dodala Lucie Steinerová.

Za bezpečné ukládání všech radioaktivních odpadů v České republice je ze zákona zodpovědný stát, resp. jeho organizační složka, což je Správa úložišť radioaktivních odpadů.

„Pracujeme na výzkumných projektech, spolupracujeme a sdílíme zkušenosti s kolegy ze zahraničí, především z Finska, kde se výstavba prvního hlubinného úložiště dokončuje. Naší prioritou je otevřenost, zlepšení informovanosti
a komunikace s dotčenými obcemi a jejich obyvateli,“ uvedla Lucie Steinerová.

 

Kontakt:

Mgr. Lucie Steinerová
Vedoucí oddělení komunikace SÚRAO
[email protected]
Tel: 724041711

Přiřazené štítky

Žádné štítky..