SubmenuZavřít

Poslání SÚRAO

Řada odvětví lidské činnosti, ať už jde o výzkum, zdravotnictví, průmysl či energetiku, využívá látky emitující ionizující záření. Na pracovištích, které využívají takové materiály, vzniká radioaktivní odpad.

Hlavním úkolem Správy úložišť radioaktivních odpadů je zajišťovat bezpečné nakládání s radioaktivními odpady. Vše musí probíhat v souladu s vládou schválenou Koncepcí nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, s požadavky na jadernou bezpečnost a ochranu člověka i životního prostředí a s mezinárodními smlouvami.

Jednou z priorit Správy úložišť radioaktivních odpadů je bezpečnost a ochrana životního prostředí před vlivy radioaktivních odpadů. Proto se SÚRAO aktivně podílí na výzkumu a vývoji moderních technologií a jejich implementaci. Spolupracuje s českými i zahraničními organizacemi, laboratořemi, výzkumnými ústavy a univerzitami. Cílem je zajištění bezpečného ukládání radioaktivních odpadů, tedy jejich oddělení od životního prostředí po dobu, kdy tyto materiály mohou pro své okolí představovat riziko.