SubmenuZavřít

Ukládání nízko a středněaktivních odpadů

Vzniklý radioaktivní odpad je třeba roztřídit, zpracovat a upravit tak, aby jej bylo možné bezpečně uložit, tj. trvale oddělit od životního prostředí. Kapalné odpady je nutné zahustit a zpevnit vhodným ztužidlem (cement, bitumen, aluminosilikát, skelná matrice), pevné odpady mohou být lisovány. Odpad je vložen do 100 l nerezového sudu, ten do 200 l sudu. Meziprostor je vyplněn betonem a poté je sud uzavřen víkem a opatřen speciálním nátěrem a označen. Takto upravený sud je nazýván obalovým souborem.

Obal, v jakém je možné odpad uložit, forma odpadu, množství radionuklidů, hmotnost a další kritéria jsou přesně stanovena limity a podmínkami pro provoz jednotlivých úložišť. Jde o soubor vlastností, kterému musí vyhovět ukládaný odpad i samotný provoz, aby byl považován za bezpečný. Limity a podmínky bezpečného provozu jsou schvalovány Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a pravidelně aktualizovány na základě bezpečnostních rozborů. Odpady nesmí obsahovat volné kapaliny, výbušniny ani nebezpečné látky. Provoz úložišť je několikrát ročně kontrolován inspektory ze SÚJB a v případě úložišť Richard a Bratrství také inspektory z báňských úřadů.

Úpravu odpadu do formy vhodné k uložení mohou provádět jen subjekty, které mají k takovým činnostem povolení SÚJB (např. ÚJV Řež, a.s., VF, a.s., UJP PRAHA, a.s.). Ostatní původci při likvidaci svých odpadů využívají jejich služeb. SÚRAO rovněž není držitelem tohoto povolení, je však jako jediný subjekt v České republice oprávněna k provozování úložišť.