SubmenuZavřít

Dělení radioaktivních odpadů

Podle české legislativy se radioaktivní odpady dělí na kapalné, plynné a pevné. Kapalné a plynné odpady nespadají do působnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů, ukládat tyto typy odpadů není povoleno. Pevné odpady jsou dále děleny podle aktivity.

Přechodně aktivní odpad je odpad, který po skladování po dobu nejvýše pěti let vykazuje aktivitu nižší, než jsou tzv. uvolňovací úrovně stanovené vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Nadále tedy není považován za radioaktivní odpad a je s ním nakládáno jako s komunálním odpadem. Patří sem např. odpad z nemocnic vznikající při aplikaci radiofarmak a použití radiodiagnostických metod jako např. pleny nebo buničina. 

Termínem velmi nízkoaktivní odpad se myslí odpad, jehož aktivita je vyšší než aktivita přechodného radioaktivního odpadu, ale nevyžaduje speciální opatření při uložení. SÚRAO v současné době žádný takový odpad neukládá.

Nízkoaktivní odpad je definován jako odpad, jehož aktivita je vyšší, než jsou uvolňovací úrovně, ale který současně obsahuje omezené množství dlouhodobých radionuklidů.

Za středněaktivní odpad je považován odpad, který obsahuje významné množství dlouhodobých radionuklidů, a proto vyžaduje vyšší stupeň izolace od okolního prostředí než nízkoaktivní odpad.

Nízko a středněaktivní odpady tvoří většinu radioaktivních odpadů, které v České republice v současnosti vznikají. Radionuklidy v nich obsažené mohou být krátkodobé, s poločasem přeměny menším než 30 let (např. izotop vodíku 3H s poločasem 12 let) nebo dlouhodobé (např. uran 238U s poločasem 4,5 miliard let). Záleží především na množství a aktivitě. Tyto odpady jsou ukládány v úložištích Bratrství, Richard a Dukovany. Uložením se rozumí jejich trvalá izolace od životního prostředí bez úmyslu odpad znovu vyjmout.

Posledním typem je vysokoaktivní odpad, u něhož musí být při skladování a ukládání zohledněno uvolňování tepla z přeměny v něm obsažených radionuklidů. Vzniká jich jen velice malé množství a jsou pod dohledem skladovány v zařízeních k tomu určených. Tyto odpady budou společně s vyhořelým jaderným palivem uloženy v hlubinném úložišti.