SubmenuZavřít

Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti 2010 - 2016

V listopadu 2010 vznikla Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. Jejím cílem bylo přispět k transparentnosti procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů, a to s respektováním zájmu veřejnosti a posílenou aktivní spoluúčastí dotčených obcí v tomto procesu.

Vznikla za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí ČR. Většinu členů pracovní skupiny tvořili představitelé místních samospráv z dotčených obcí. Zastoupení zde měl také lokální i celostátní ekologické organizace, představitelé obou komor parlamentu, státních institucí, zodpovědných za ukládání radioaktivních odpadů (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Správa úložišť radioaktivních odpadů) a odborníci v humanitních i technických oborech.

Během roku 2014 se Pracovní skupina transformovala pod Radu vlády pro energetickou a surovinovou strategii a její činnost je tak zaštítěna Vládou ČR. Poslání, hlavní cíle PS Dialog a pravidla její práce jsou definovány Statutem PS Dialog [PDF].

V roce 2016 se sešla pouze dvakrát. Její činnost zásadně ovlivnilo odstoupení zástupců dvou lokalit a postupná ztráta usnášení schopnosti. Nesporným úspěchem PS Dialog bylo, že její členové (vč. zástupců nevládních organizací a expertů vybraných zástupci obcí) připravili návrh věcného záměru zvláštního zákona o zapojení obcí do výběru lokality pro HÚ. Tento návrh byl poslán do Legislativní rady vlády. Vláda uložila ministrovi průmyslu a obchodu ustanovit expertní pracovní skupinu, která posoudí náměty uvedené ve stanovisku Legislativní rady vlády a vypracuje nový návrh věcného záměru zákona, který MPO předloží vládě do 30. června 2018.

Pracovní skupina se rozhodla zveřejňovat zápisy z jednání, vydává také tiskové zprávy.