Probíhající výzkum

Bezpečnost je naší prioritou, a proto se intenzivně věnujeme výzkumu.
Zajímá vás, čemu se nejvíce věnujeme nyní?

Geofyzikální měření představují způsob, jak bez technických prací, zásahů do pozemků a běžného života obyvatel vybraných obcí ověřit hlubinné části zemské kůry.

Cílem těchto prací je získat lepší popis geologické stavby lokalit vytipovaných pro umístění hlubinného úložiště v Česku. Měření mimo jiné upřesní:

  • složení horninového prostředí a jeho strukturně-tektonické poměry (např. ověření a prostorový průběh zlomových linií a dalších významných struktur)
  • určí hloubku a rozsah zvětrání horninového masivu
  • pomohou určit neporušené celistvé bloky krystalinického tělesa, příp. charakter jeho porušení na povrchu i ve větších hloubkách
  • měření jsou dále zaměřena např. na ověření pramenních linií či mocnost pokryvu

Geofyzikální práce probíhají ve dvou na sebe navazujících časových periodách, a to následujícím způsobem:

  • měření komplexem standardních povrchových geofyzikálních metod, abychom poznali různé geologické struktury
  • ověření nově nalezených struktur, případně detailní měření uzlových bodů tektonické stavby území.

Lokalizace měření i kombinace metod vyplyne ze zjištění měření provedených v první části.

Popis terénních prací

Geofyzikální výzkum na lokalitě bude proveden v nepravidelné síti profilů definované v zadání pomocí souřadnic koncových a lomových bodů. Tyto profily stanoví odborní řešitelé ČGS a SÚRAO tak, aby zachytili kontakty jednotlivých struktur a zlomové linie v přibližně kolmém směru na linie profilů.

Prvním krokem terénních prací na každém navrhnutém profilu je úvodní rekognoskace pochůzkou. To upřesní průběh zmíněných profilů, které se následně přizpůsobí případným překážkám (např. školka v lese, stavení atd.), ale zároveň umožní dodržet cíl prací. Finální podoba profilů je zaměřena pomocí GPS. Při terénních pracích se, podle typu geofyzikální metody, pracovníci pohybují v terénu s využitím terénních a osobních vozidel. Pohyb těchto vozidel mimo existující cesty je vždy minimalizován.

Metody měření

Magnetometrie, gravimetrie, seismické, elektromagnetické či geoelektrické odporové metody. Ty všechny pomáhají ve zkoumání horninových struktur. Chcete vědět víc o jednotlivých metodách?

Magnetometrie

Metoda využívá přirozeného magnetického pole Země, které může být ovlivněno odezvou hlubokých geologických struktur. Geologická tělesa porušují normální geomagnetické pole, pokud obsahují feromagnetické minerály. Tuto metodu lze úspěšně použít k vyhledávání těles se zvýšeným obsahem magnetických minerálů.

Chcete vědět o magnetometrii více?

Gravimetrie

Tíhová měření slouží k sestavení strukturně geologických modelů dané oblasti do velmi značných hloubek. Detekuje nehomogenity horninového prostředí na základě rozdílných hustotních podmínek. Využívá se k vyhledávání skrytých těles a struktur s odlišnou hustotou od okolního prostředí, magmatických intruzí a některých zlomových struktur. A to v měřítcích od několika metrů až po desítky kilometrů.

Chcete vědět o gravimetrii více?

Seismické metody

Seismické metody sledují horninové prostředí z hlediska rozložení rychlostí šíření seismických vln a tím jeho elastických parametrů.

Chcete vědět o seismických metodách více?

Elektromagnetické metody

Těmito metodami se měří projevy proměnného elektromagnetického pole. To může být přirozené nebo umělé, harmonické nebo neharmonické, o nízké nebo vysoké frekvenci.

Chcete vědět o elektromagnetických metodách více?

Geoelektrické odporové metody

Odporové metody jsou používány ve dvou variantách – při profilování se sledují změny odporů v horizontálním směru podél geofyzikálního profilu, při sondování ve vertikálním směru pod měřeným bodem. Odporovými metodami jsou určovány odporové poměry v různých místech a hloubkách měřením na povrchu země.

Chcete vědět o geoelektrických odporových metodách více?

Terénní práce