Hlubinné úložiště v Česku

Podívejte se, jak se výběr lokality vyvíjel a stále vyvíjí.

V České republice se výstavba hlubinného úložiště připravuje. Počítá se s umístěním ve vhodném krystalinickém masívu. Protože je hlavním kritériem dlouhodobá bezpečnost, která se počítá na stovky tisíc let, výběru místa věnujeme velkou pozornost.

Výběr lokality

Výběru finální lokality pro hlubinné úložiště předchází rozsáhlý výzkum a sběr dat, který velmi podrobně popíše místní podmínky. V posledních letech jsme prováděli výzkumné a monitorovací práce. Šlo například o terénní pochůzky, rekognoskace terénu, odběry vzorků nebo monitoring. Za zmínku stojí třeba monitoring prašnosti, monitoring výskytu radonu, měření seizmických jevů nebo dálkový průzkum Země, prováděný pomocí snímkování z družic či letadel. Jako výsledek geologických, hydrogeologických a navazujících prací pak jsou vyhotoveny 3D geovědní modely horninového podloží, na jejichž základě jsou lokality vyhodnoceny. V současné době se věnujeme dalším výzkumům, které pomohou při zužování počtu lokalit.

Kromě sběru geologických dat je součástí výzkumu také hodnocení socioekonomické situace regionu. Řeší se, jak by výstavba ovlivnila zaměstnanost, podnikání, infrastrukturu a řadu dalších důležitých faktorů. V neposlední řadě se posuzuje, jak se k investici staví obyvatelé.