Vstupní informace pro výzkum a vývoj

Program výzkumu a vývoje je nedílnou součástí projektů
zaměřených na splnění koncepčních cílů

Program výzkumu a vývoje je nedílnou součástí projektů zaměřených na splnění koncepčních cílů pro nakládání s vyhořelým jaderným palivem (VJP) a radioaktivními odpady (RAO).

Zejména projekt hlubinného úložiště z pohledu výzkumu a vývoje výrazně přesahuje běžné požadavky vzhledem k potřebě prokazovat bezpečnost v horizontu tisíců až statisíců let. Důležitým cílem výzkumných prací je porozumět procesům, které mohou v takto dlouhé době probíhat v úložišti. Doba trvání projektu do uzavření HÚ přesahuje obvyklou dobu řešení projektů (až 200 let). Pro udržení kontinuity řešení je proto třeba zajistit výchovu mladých pracovníků, například dohodou s vysokými školami a výzkumnými organizacemi.

V doporučení pracovní skupiny NAPRO (National Programmes), ustanovené Evropským jaderným fórem (ENEF) pro přípravu vnitrostátních programů jednotlivých členských zemí EU, jsou uvedeny následující tři možné způsoby plnění výzkumných a vývojových úkolů:

  • vlastním výzkumem na národní úrovni, potřebným pro implementaci projektů;
  • společnými výzkumnými aktivitami na bilaterální či mezinárodní úrovni; využíváním společných zdrojů a poznatků, zejména evropských rámcových programů výzkumu a vývoje;
  • na základě kontraktu se zeměmi s pokročilejším výzkumným programem.

Všechny tyto možnosti jsou využívány při návrhu výzkumných a vývojových prací při řešení koncepčních cílů Koncepce.

Velmi významných pokrokem v oblasti výzkumu a vývoje je vytvoření společného evropského programu výzkumu a vývoje (European Joint Programme on Radioactive Waste Management (EURAD)), jehož cílem je pomocí společného řešení problematiky bezpečného ukládání radioaktivních odpadů dosáhnout synergického efektu, jak po stránce získaní kvalitnějších poznatků, tak i ekonomického zefektivnění výzkumných a vývojových prací probíhajících v zemích EU. V současné době se připravuje první, pětiletá fáze tohoto projektu, zaměřená na

  1. společný výzkum s využitím pokročilých metod a technologií,
  2. strategické studie cílené, na základě interakce špičkových specialistů z různých zemí, na identifikaci společných témat pro budoucí výzkumné a vývojové práce,
  3. vývoj znalostního systému řízení a
  4. interakci s občanskými společnostmi při komunikaci výsledků výzkumu a vývoje. SÚRAO se aktivně zapojila do přípravy tohoto projektu a řada českých výzkumných organizací a vysokých škol je zapojena do řady dílčích výzkumných projektů.

SÚRAO rovněž úzce spolupracuje s ostatními vyspělými zeměmi, ve kterých jsou některé výzkumné aktivity mnohem rozpracovanější než v České republice. Jde zejména o Finsko, Švédsko, Švýcarsko, Německo či Francii. S těmito zeměmi SÚRAO má uzavřené bilaterální dohody o spolupráci ve výzkumu a vývoji.

Je však zřejmé, že ze zahraničí lze sice převzít řadu významných poznatků vedoucích k porozumění procesům probíhajícím v úložišti, ale jen velmi omezeně lze převzít výsledky experimentů, které jsou závislé na specifických charakteristikách horninového prostředí České republiky.

Hlavní důraz výzkumných a vývojových prací proto vždy bude zaměřen na splnění koncepčních cílů uvedených ve schválené Koncepci nakládání s VJP a RAO. V současné době se v SÚRAO připravuje aktualizace výzkumného a vývojového programu, připraveného v roce 2014.