Poskytování informací a ceník

Správa úložišť radioaktivních odpadů
se při poskytování informací řídí zákonem č. 106/1999 Sb.

SÚRAO usiluje nejen o to, aby všechny pro veřejnost zajímavé informace byly zveřejněny, ale také o zkvalitnění své práce. Proto také uvítáme veškeré podněty a návrhy, případně stížnosti, které mohou přispět k plnění tohoto cíle.

Postup při získávání informací, podávání žádostí, stížností, návrhů apod.

Návrhy a stížnosti je možné podávat ústně (v informačním středisku v sídle SÚRAO), písemně – Dlážděná ul. č. 6, 110 00 Praha 1, telefonicky – +420 221 421 539 (510), prostřednictvím e-mailu ([email protected]) a datové schránky ID: 6qsigjs.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Žadatel o ústní informaci se obrátí na informační středisko SÚRAO (Dlážděná ul. č. 6, 110 00 Praha 1, kancelář v přízemí), osobně nebo telefonicky na lince +420 221 421 539 (510). Kancelář přijímá žádosti o písemné informace a vede jejich evidenci. Žadatel, pokud se jedná o fyzickou osobu, uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Formulář pro podání žádosti lze vyžádat v informačním středisku SÚRAO nebo jej lze nalézt na internetových stránkách SÚRAO.

Pokud je požadovaná informace zveřejněna, bude žadatel informován co nejdříve, nejpozději do 7 kalendářních dnů od žádosti, kde přesně může zveřejněnou informaci vyhledat. Bude-li žadatel trvat na přímém poskytnutí zveřejněné informace, bude mu poskytnuta ve lhůtách stanovených pro písemnou informaci.

SÚRAO posoudí obsah každé podané žádosti a:

  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy, rozhodne o zamítnutí žádosti,
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti SÚRAO, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 pracovních dnů žadateli,
  • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii nebo na paměťových médiích. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.

Pokud se žádost týká velkého objemu informací a náklady spojené s jejich vyhledáním, pořízením kopií apod. převýší 100 Kč, požaduje SÚRAO za jejich vydání úhradu, která těmto nákladům odpovídá. V tomto případě SÚRAO oznámí žadateli výši požadované úhrady a žadatel písemně potvrdí souhlas s úhradou nákladů spojených s informací. Pokud SÚRAO ve stanovené lhůtě žádosti o informaci, byť jen zčásti nevyhoví, vydá o tom písemné rozhodnutí, podepsané ředitelem SÚRAO. Takové rozhodnutí bude doručeno do vlastních rukou žadatele o informaci.

Postup při podání opravného prostředku proti rozhodnutí

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o informaci lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení žadateli, nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává v sídle SÚRAO Dlážděná 6, 110 00 Praha 1. Odvolacím orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace poskytované ústně: úhrada se nepožaduje.

Informace poskytované písemně:

  • 1 hodina práce spojená s vyhledáním nebo vytvořením souhrnných informací 225,00 Kč (účtuje se od 2 hodin výše)
  • 1 list A4 (podané informace) 2,00 Kč (účtuje se od 5 listů výše)
  • USB flashdisk 100,00 Kč

Poštovné (doporučené psaní, balíky apod.) se bude účtovat podle ceníku poštovného České pošty.

Úhrada může být poukázána v hotovosti v kanceláři SÚRAO nebo složenkou na účet SÚRAO u ČNB v Praze 1 (č.ú. 6015-64726011/0710, IČ: 66000769). Pokud SÚRAO neobdrží písemný souhlas žadatele se zaplacením úhrady včas, tak aby byla splněna zákonná lhůta, bude žadateli informace zaslána na dobírku a tím zajištěna úhrada nákladů.