Kontakty

Všechny důležité kontakty na jednom místě

Kontaktní údaje

Správa úložišť radioaktivních odpadů

Adresa: Dlážděná 6, Praha 1, 110 00
GPS: 50.087018,14.432353
Telefon: +420 221 421 511
Datová schránka: 6qsigjs
E-mail: [email protected]

Formát e-mailu na zaměstnance SÚRAO je [email protected]

Seznam vedoucích pracovníků SÚRAO

Bankovní spojení: ČNB v Praze 1, č.ú. 6015-64726011/0710

IBAN: CZ64 0710 0060 1500 6472 6011

IČ: 66000769

Nejsme plátci DPH.

Podatelna:

Dokumenty v listinné a digitální podobě lze donést na sekretariát SÚRAO, nejlépe po předchozí telefonické domluvě, ve dnech:

Po-Čt:                9:00-11:30; 13:30-15:00

Prosíme Vás, abyste při komunikaci s námi upřednostnili elektronickou formu.

Informace o podmínkách přijímání dokumentů: Na výše uvedené adrese jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument SÚRAO dále nezpracovává.

Náležitosti doručování datové zprávy:

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být z podání zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou jeho přílohami.

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek ID: 6qsigjs – maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu [email protected] – maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB
 • na přenosném technickém nosiči – maximální velikost jedné datové zprávy není limitována
 • soubor musí být uložen v podporovaném formátu, seznam formátů, které jsou podporovány, naleznete zde

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

 1. Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.
 2. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Bezpečnost datové zprávy:

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná), obsahuje datový formát, který SÚRAO nepřijímá, nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Potvrzení o doručení datové zprávy:

Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Základní výčet právních předpisů, jimiž se řídí činnost podatelny:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
 • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 • vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

 

Kontaktujte nás