Financování

Jaderný účet a role SÚRAO ve financování

Naše činnosti jsou financovány z prostředků jaderného účtu, do něhož ze zákona přispívají původci radioaktivních odpadů. Správcem jaderného účtu je Ministerstvo financí, finanční prostředky na naši činnost jsou vynakládány na základě schváleného rozpočtu a plánu činnosti.

  • Provozovatel jaderných elektráren odvádí: 55,- Kč za každou vyrobenou MWh elektrické energie
  • Ostatní původci odvádějí  částku za uložení radioaktivního odpadu v cca 200 l obalovém souboru: 33 189,- Kč
  • K 31. 12. 2018 bylo na jaderném účtu 28,4 mld. Kč.

Podle atomového zákona a v souladu s mezinárodně uznávanými principy nese veškeré náklady původce odpadu. Výše plateb za ukládání radioaktivních odpadů je stanovena v nařízení vlády a původce je hradí formou poplatků na jaderný účet. Ten je zřízen u ČNB a jeho správu zajišťuje Ministerstvo financí.

Prostředky shromážděné na jaderném účtu mohou být použity výhradně naším prostřednictvím na plnění úkolů vymezených v atomovém zákoně a zahrnutých v plánu naší činnosti na příslušný rok.

Netvoříme rezervy a odvádíme veškeré příjmy za služby poskytované původcům radioaktivních odpadů a nevyčerpané rozpočtové prostředky na jaderný účet.