Financování

Jaderný účet a role SÚRAO ve financování

Naše činnosti jsou financovány z prostředků jaderného účtu, do něhož ze zákona přispívají původci radioaktivních odpadů. Správcem jaderného účtu je Ministerstvo financí, finanční prostředky na naši činnost jsou vynakládány na základě schváleného rozpočtu a plánu činnosti.

  • Provozovatel jaderných elektráren odvádí: 55,- Kč za každou vyrobenou MWh elektrické energie
  • Ostatní původci odvádějí  částku za uložení radioaktivního odpadu v cca 216 l obalovém souboru: 34 530,- Kč
  • K 31. 12. 2020 bylo na jaderném účtu 31,72 mld. Kč.

Podle atomového zákona a v souladu s mezinárodně uznávanými principy nese veškeré náklady původce odpadu. Výše plateb za ukládání radioaktivních odpadů je stanovena v nařízení vlády a původce je hradí formou poplatků na jaderný účet. Ten je zřízen u ČNB a jeho správu zajišťuje Ministerstvo financí.

Prostředky shromážděné na jaderném účtu mohou být použity výhradně naším prostřednictvím na plnění úkolů vymezených v atomovém zákoně a zahrnutých v plánu naší činnosti na příslušný rok.

Netvoříme rezervy a odvádíme veškeré příjmy za služby poskytované původcům radioaktivních odpadů a nevyčerpané rozpočtové prostředky na jaderný účet.

Příspěvky obcím

Nový atomový zákon, platný od počátku roku 2017, přináší některým obcím podstatné zvýšení příspěvků, které čerpají z jaderného účtu.
Nařízení upravuje především příspěvky obcím, v jejichž katastrech bylo stanoveno tzv. průzkumné území pro zásah do zemské kůry (tj. tam, kde probíhají geologické průzkumy Správy úložišť radioaktivních odpadů – SÚRAO), ale rovněž obcím, v jejichž katastrech jsou již úložiště radioaktivních odpadů provozována.

Příspěvky dle atomového zákona č. 263/2016 Sb. a NV č. 35/2017 Sb.
obec, na jejímž katastrálním území je stanoveno průzkumné území (PÚ) 600 000 Kč ročně, a dále 0,40 Kč ročně za každý m2 katastrálního území obce s PÚ
obec, na jejímž katastrálním území je stanoveno chráněné území 60 000 000 Kč jednorázově
obec, na jejímž katastrálním území je stanoveno chráněné území (CHÚ) 600 000 Kč ročně, a dále 0,60 Kč ročně za každý m2 katastrálního území obce s CHÚ
obec, na jejímž katastrálním území je povoleno provozování úložiště radioaktivního odpadu 4 000 000 Kč ročně, a dále 10 000 Kč za každý m3 uloženého radioaktivního odpadu v daném roce