SubmenuZavřít

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní instituce jsou koordinátorem řady akcí v oblasti nakládání s radioaktivními odpady, jsou iniciátorem legislativních a regulačních aktivit a v neposlední řadě vytvářejí prostor pro setkávání odborníků a vzájemnou výměnu informací. Je proto důležité udržovat kontakty a v rozumné míře se do činnosti těchto organizací zapojovat.

Správa úložišť radioaktivních odpadů je, jako organizační složka státu s posláním zajistit bezpečné zneškodnění radioaktivních odpadů v České republice, pro tyto organizace směrodatným a reprezentativním partnerem a s mnoha organizacemi úzce spolupracuje. Jako součást organizační struktury státu SÚRAO respektuje ustavenou roli oficiálních kontaktních vládních institucí, jako jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

IAEA (International Atomic Energy Agency)

IAEA je mezinárodní agenturou náležící do OSN. Slouží jako přední světové mezivládní fórum pro vědeckou a technickou spolupráci při mírovém využití jaderných technologií. Jejím hlavním cílem je navyšovat a šířit příspěvek jaderné energetiky pro mír, zdraví a prosperitu na celém světě.

V rámci IAEA existuje integrovaný program v oblasti nakládání s radioaktivními odpady. Tento program poskytuje podporu členským státům zejména šířením a organizováním výměny technických, bezpečnostních a legislativních informací, poskytováním návodů, technickou pomocí a výcvikem, a podporou výzkumu a vývoje v této oblasti. Kompetentním orgánem v ČR pro koordinaci styku s International Atomic Energy Agency je SÚJB. Správa úložišť radioaktivních odpadů se podílí na přípravě materiálů, na koordinovaných výzkumných programech a rovněž vysílá experty do technických výborů a misí IAEA, popř. k účasti na schůzkách konzultantů nebo do poradních skupin. SÚRAO je též členem sítě provozovatelů úložišť nízko a středněaktivních odpadů DISPONET.

S podporou IAEA probíhají v rámci Underground Research Facility Network tréninkové kurzy zaměřené na oblast nakládání s radioaktivními odpady. Na těchto kurzech se podílí CEG ČVUT, který pro účely kurzů poskytuje své výzkumné zařízení UEF Josef. SÚRAO tyto aktivity podporuje a doplňuje přednáškami a exkurzemi účastníků v jaderných zařízeních v její správě.

V oblasti bezpečnosti se SÚRAO účastní řady projektů organizovaných IAEA. Jde například o projekt PRISM, který je zaměřený na aplikaci postupů a vstupních údajů při hodnocení bezpečnosti přípovrchových úložišť. Dalším projektem je GEOSAF, který se zabývá metodikou hodnocení interakce mezi provozní a dlouhodobou bezpečností hlubinného úložiště.

OECD/NEA (Organisation for Economic Cooperation and Development/Nuclear Energy Agency)

Tato organizace vznikla v roce 1958 pro podporu rozvoje vědeckých, technologických a legislativních aspektů využití jaderné energetiky pro mírové účely, a to prostřednictvím mezinárodní spolupráce. Agentura slouží jako fórum pro výměnu informací mezi specialisty, pomáhá harmonizovat národní legislativy, vytváří společná stanoviska ke klíčovým technickým problémům a podporuje konzultace k jaderným programům členských států. Agentura úzce spolupracuje s IAEA a s ostatními mezinárodními organizacemi v tomto oboru.

V oblasti nakládání s radioaktivními odpady organizuje agentura řadu programů cílených na vybrané problémy, jež jsou však financovány ze zdrojů jejich účastníků. Role NEA/OECD spočívá především v určování směrů a podpoře společných aktivit členských a přidružených zemí vedoucích ke zvýšení a k uspořádání odborných znalostí v dané oblasti.

V České republice je kompetentním orgánem pro koordinaci styku s NEA Ministerstvo průmyslu a obchodu, které nominuje zástupce ČR ve výborech NEA. Pracovníci Správy úložišť radioaktivních odpadů zastupují ČR v RWMC a v pracovní skupině IGSC a FSC. SÚRAO dále zajišťuje účast českých zástupců ve vybraných projektech (TDB, FSC, SP, RepMet, RK&M) a na pracovních seminářích.

RWMC (Radioactive Waste Management Committee)

Je řídícím výborem NEA-OECD pro oblast nakládání s radioaktivními odpady. Je složen ze zástupců 23 členských zemí OECD a zástupců IAEA a EC. RWMC koordinuje činnost stálých pracovních skupin a ad hoc vytvářených tzv. Task groups.

IGSC (Integration Group for Safety Case)

Skupina řídí činnost programů souvisejících s hodnocením bezpečnosti hlubinného úložiště.

FSC (Forum on Stakeholders Confidence)

Fórum pro diskuse o důvěryhodnosti technologie hlubinného ukládání pro všechny zainteresované, jak lze volně název přeložit, vzniklo v roce 2000 s cílem zintenzivnění výměny informací o průběhu jednání v oblasti nakládání s radioaktivními odpady.

Jednání se účastní zástupci ministerstev na úrovni ředitelů odborů nebo vedoucích oddělení z těch zemí, ve kterých ministerstva přímo řídí nebo schvalují proces komunikace s veřejností. Dále se  FSC účastní dozorové orgány, producenti odpadů, organizace zajišťující zneškodnění odpadů, a „netechničtí“ účastníci, jako jsou zástupci místních zastupitelstev, zástupci ekologických sdružení, místních a regionálních občanských iniciativ, odborníci na sociologii a komunikaci a další zainteresované osoby.

Projekt tvoří platformu pro výměnu názorů a zkušeností různých institucí a dalších skupin ze všech zemí OECD. Účastníci přinášejí vlastní analýzy a zobecnění, která slouží jako vodítko pro další práci. Vedle vlastních pracovních setkání stálých delegátů jsou organizovány i rozšířené semináře, na které jsou zváni i přednášející působící mimo oblast radioaktivních odpadů (politici, představitelé obcí, ekologičtí aktivisté, sociologové apod.).

TDB (Termodynamická databáze)

Projekt TDB je cílen na shromažďování termodynamických dat vybraných prvků, nacházejících se v radioaktivních odpadech. Data jsou určena pro pokročilé modelování a analýzy chování úložného systému. Data, shromážděná formou publikací, jsou mj. k dispozici řešitelům zakázek výzkumu a vývoje vypisovaných Správou úložišť radioaktivních odpadů.

EC (European Commission)

Většina činností komise v oblasti mírového využití jaderné energie je řízena na základě dohody Euratom. Komise aktivně vytváří vzájemné vztahy mezi jednotlivými státy a mezinárodními organizacemi a poskytuje jim prostor pro šíření technických informací spolupráci ve výzkumu a vývoji zejména v oblasti geologického ukládání radioaktivních odpadů.

Program v oblasti nakládání s radioaktivními odpady zajišťuje:

  • neustálou analýzu technické situace v oblasti nakládání s radioaktivními odpady a poskytování aktualizovaných informací o stavu prací a dosažených výsledcích ve všech členských státech EU;

  • zkoumání opatření, která vedou k zajištění dlouhodobého nebo trvalého skladování radioaktivních odpadů za optimálních podmínek;

  • konzultace k zajištění maximálního prospěchu z národních a mezinárodních programů a z programů pořádaných EC;

  • zajištění kontinuity výzkumných a vývojových programů EC prostřednictvím rámcových plánů podpory vědy a výzkumu;

  • poskytování informací veřejnosti.

 

Další instituce

Správa úložišť radioaktivních odpadů sleduje i činnost organizace INLA (International Nuclear Law Association). Je to mezinárodní asociace jaderných právníků založená v roce 1970. Asociace si klade za cíl vytvářet a upravovat právní dokumenty vztahující se k mírovému využívání jaderné energie se zřetelem na ochranu člověka a životního prostředí a podporovat výměnu informací a spolupráci mezi členy. SÚRAO má svého zástupce v jedné pracovní skupině, která připravuje podklady pro právní úpravu v oblasti nakládání s radioaktivními odpady.

SÚRAO sleduje v rámci svých aktivit činnost a publikace dalších institucí (UNSCEAR – United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation; ICRP – International Commission on Radiological Protection; WHO – World Health Organisation), přímo se však na jejich činnosti nepodílí.