SubmenuZavřít

Proces výběru lokality

Výběr vhodné lokality je klíčový pro výstavbu hlubinného úložiště. Je třeba, aby lokalita splňovala nejen požadavky na vlastnosti horniny, ale také řadu dalších, neméně důležitých požadavků. Mezi ně patří například přijatelnost lokality veřejností, technická možnost vybudování povrchového areálu úložiště a dopravní dostupnost. Z geologického hlediska je potřeba najít stabilní horninovou formaci, jejíž vznik, vývoj po desítky až stovky milionů let a umístění naznačuje, že bude mít požadované vlastnosti dostatečně dlouhou dobu.

Vyhledávání vhodné lokality pro hlubinné úložiště začalo nedlouho po spuštění prvních jaderných bloků v Jaderné elektrárně Dukovany, tj. v osmdesátých letech minulého století. V devadesátých letech pak vznikly první studie hodnoticí potenciál horninového prostředí v ČR.

Dalším krokem při výběru vhodných lokalit jsou geologické průzkumy. První fáze zahrnuje pouze povrchové práce. V síti 100 x 100 metrů odeberou výzkumní pracovníci vzorky z maximální hloubky jeden až dva metry. Výsledkem by kromě získání cenných informací o geologickém podloží bude návrh míst k provedení technických prací včetn vrtání průzkumných vrtů do hloubky cca 500 až 1000 metrů.

Na základě vyhodnocení získaných údajů a dalších hodnotících kritérií (např. socioekonomické aspekty) doporučí SÚRAO v roce 2025 Vládě ČR dvě nejvhodnější lokality (hlavní a záložní). Finální rozhodnutí o výstavbě hlubinného úložiště bude záležet na politické reprezentaci České republiky.

V současné době SÚRAO zkoumá devět lokalit vytipovaných pro umístění hlubinného úložiště.