SubmenuZavřít

Proč hlubinné úložiště

Schválená energetická koncepce do budoucna počítá s nárůstem výroby elektrické energie z jaderných elektráren. Proto je v plánu i dostavba jaderných bloků v dukovanské elektrárně. Ať už stávající nebo do budoucna i nové reaktory jsou a vždy budou zdrojem vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů.

Zodpovědností každého státu, který se rozhodl vyrábět elektrickou energii v jaderných elektrárnách, je i zneškodnění všech odpadů a zbytků, které s tím souvisí. Proto je třeba najít konečné řešení, jak s těmito odpady nakládat. Po desetiletích výzkumu a vývoje panuje shoda, že je nelze bezpečně odstranit jinak než uložením do hlubinného úložiště. Z dlouhodobého hlediska totiž neexistuje bezpečnější způsob, jak nakládat s vyhořelým jaderným palivem.

Každý rok v Česku vznikne přibližně 80 až 100 tun vysokoaktivních odpadů. Z převážné části se jedná o vyhořelé palivo z jaderných elektráren, které tvoří nedílnou součást energetického mixu České republiky. V současné době již existují možnosti opětovného přepracování vyhořelého jaderného paliva za účelem využití v některých typech reaktorů. Avšak i v tomto případě nakonec vzniknou vysokoaktivní odpady, které je nutné zneškodnit a izolovat od okolí. Proto i země, které palivo přepracovávají (například Francie), budují hlubinné úložiště.

Jedná se o zařízení, kde budou odpady bezpečně uloženy a izolovány od životního prostředí po desítky až stovky tisíc let. To bude možné díky tzv. multibarierovému systému. Ten se skládá jak z přírodní bariéry (horninový masiv, který je stabilní již několik milionů let) tak i z technických bariér, např. ukládacího kontejneru.

Je pravda, že je technicky možné skladování vysokoaktivních odpadů, ať už z jaderných elektráren nebo z průmyslu, v povrchových zařízení. Z dlouhodobého hlediska by to však znamenalo daleko vyšší náklady, bezpečnostní riziko a je nutné brát v úvahu i etickou stránku věci. Bylo by bezohledné nechávat námi vyprodukovaný odpad budoucím generacím.

Zodpovědnost za zneškodnění „vlastních“ odpadů je ve většině států, včetně České republiky, promítnuta i do příslušných zákonů. Těmi se země brání dovozu radioaktivních odpadů k jejich uložení a chrání jiné země zákazem jejich vývozu. I proto v České republice potřebujeme hlubinné úložiště.

I přes rychlý vývoj nových technologií odborníci předpokládají, že výhody hlubinného úložiště spočívající v jeho bezpečnosti, technické realizovatelnosti a ekonomické přijatelnosti budou ještě dlouhou dobu převažovat nad jinými řešeními.

Důvodů pro vybudování hlubinného úložiště na území ČR je několik:

  • vyhořelé palivo a vysokoaktivní odpady již existují a budou v ČR vznikat ještě desítky let;
  • jde o jediné řešení, které je technicky a ekonomicky přijatelné a proveditelné (celosvětově je s tím srozuměna odborná veřejnost a nasvědčují tomu také přístupy řady zemí); 
  • radioaktivní odpady je nezákonné vyvážet za hranice republiky;
  • přesto, že ve vyhořelém jaderném palivu jsou obsaženy štěpitelné materiály použitelné jako palivo pro současné nebo nově vyvíjené reaktory, bude třeba odpad po přepracování včetně vzniklých vysokoaktivních odpadů, ukládat do hlubinných úložišť;