SubmenuZavřít

Monitorování kandidátních lokalit

Mikroseizmické monitorování

V rámci výzkumných prací byl v lokalitě Čertovka vybudován pilotní systém pro mikroseizmické monitorování, tedy systém pro vyhodnocení velmi malých zemětřesných jevů. Systém se skládá ze čtyř samostatných monitorovacích jednotek (Ležky LZKC, Vítkovice VTKC, Krty KRKC, Poustky PSTC). Cílem mikroseizmického monitorování na lokalitě Čertovka je posoudit výskyt a lokalizaci mikroseizmických jevů v horninovém masívu a lokalizovat případná ohniska těchto jevů. Jedná se o pilotní projekt, který má za úlohu především ověření metody sledování v relativně stabilním prostředí českého masívu a přípravu infrastruktury sběru dat a prvotní náhled na změřená data z potenciální lokality především za účelem zhodnocení jejich kvality a relevanci. Po zúžení počtu lokalit bude přistoupeno k podrobnějšímu a dlouhodobému monitorování vybraných území tak, aby byly postupně naplňovány požadavky příslušných dokumentů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a dalších mezinárodních institucí.

Termín realizace: červen 2016 – prosinec 2018

Kontaktní osoba SÚRAO zodpovědná za projekt: Mgr. Jozef Urík

 

Monitorování radonu

V průzkumných územích Horka, Hrádek a Kraví hora bylo na základě podmínky rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o stanovení území pro zvláštní zásahy do zemské kůry (PÚZZZK) ve druhém pololetí 2016 zahájeno monitorování výskytu radonu v ovzduší a monitorování ionizujícího záření v místech známých anomálií. Projekt přinese důležitá data nejenom pro státní orgány, ale i pro obyvatele lokalit, kteří tak zdarma získají informace o stavu životního prostředí.

První činností je monitorování objemové aktivity radonu ve vnitřním prostředí budov. V případě hodnocení úrovně ozáření obyvatelstva je nejdůležitějším cílovým prostorem vnitřní prostředí budov, kde může docházet k významné akumulaci radonu v závislosti na stavebně technických vlastnostech budovy, významnosti přísunových cest radonu do budovy a jejího způsobu užívání. Pro monitorování radonu ve vnitřním prostředí budov byly vybrány přednostně bytové objekty, radon se měří také v objektech využívaných jinak, než k bydlení (škola, školka, hasičská zbrojnice, obecní úřad).

Dále probíhá monitorování objemové aktivity radonu v podloží – stanovení radonového indexu pozemku. Výsledkem je kategorizace plochy zástavby z hlediska rizika pronikání radonu z podloží do budov. Stanovení radonového indexu pozemku vychází z posouzení distribuce hodnot objemové aktivity radonu (222Rn) v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin a hornin.

Termín realizace: říjen 2016 – únor 2018

Kontaktní osoba SÚRAO zodpovědná za projekt: Mgr. Jozef Urík

 

Monitorování vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí

Projekt byl vypracován na základě požadavku Ministerstva životního prostředí ČR uvedeného v „Rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitách Horka, Hrádek a Kraví hora“. Cílem projektu je navrhnout a založit funkční monitorovací systém, který přinese v zájmových lokalitách kvalitativní a kvantitativní data o povrchových a mělkých podzemních vodách. Součástí prací je předpokládaný pravidelný odběr vzorků vod pro chemické analýzy.

Výstupem projektu budou základní informace o kvalitativním a kvantitativním současném stavu povrchových a mělkých podzemních vod, nenarušeném jakýmikoliv zásahy průzkumem nebo následnou výstavbou hlubinného úložiště. Informace budou sloužit kromě SÚRAO také obcím a obyvatelům lokalit.

Termín realizace: říjen 2016 – červen 2018

Kontaktní osoba SÚRAO zodpovědná za projekt: Ing. Marek Vencl

 

Monitorování prašnosti na lokalitě Kraví hora

Projekt byl vypracován na základě požadavku Ministerstva životního prostředí ČR uvedenéhm v „Rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry“ (dále PÚZZZK).

V průzkumném území Kraví hora bylo v roce 2016 zahájeno monitorování prašnosti. Ve dvou vybraných místech bylo v létě 2016 realizováno úvodní 6 týdenní měření suspendovaných částic. Další měřicí kampaň proběhne v listopadu 2016. Jsou sledovány suspendované částice 2,5 a 10 mikrometrů a také organické látky (benzopyren).

Termín realizace: červen 2016 – prosinec 2017

Kontaktní osoba SÚRAO zodpovědná za projekt: RNDr. Miloš Kováčik, Ph.D.