SubmenuZavřít

Domácí projekty

Výzkumná podpora pro hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště

1.1.2017
Podrobný výzkum jevů, procesů a událostí, které se mohou vyskytnout v úložišti po dobu tisíců let, je nezbytný pro porozumění jejich vlivu na bezpečnost úložiště. Jak z hlediska časového, tak i z hlediska komplexnosti jde o jeden z nejnáročnějších výzkumných úkolů.

Výzkum a vývoj úložného obalového souboru

1.1.2017
Projekt bezpečného uložení vyhořelého jaderného paliva v hlubinném úložišti je založen na multibariérovém bezpečnostním konceptu, jehož základní bariérou jsou ukládací obalové soubory. Ty musí splnit náročné požadavky, a to nejen ve fázi provozní, ale zejména po uzavření úložiště.

Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště

1.1.2017
Jde o jeden z pilotních projektů SÚRAO. Cílem je podrobněji rozpracovat a optimalizovat navržené koncepční technické řešení úložného systému a jeho jednotlivých komponent, akceptovatelné z hlediska provozní a dlouhodobé bezpečnosti při vynaložení rozumných investičních a provozních nákladů.

PVP Bukov

1.1.2017
Projekt výstavby a provozu PVP Bukov je zaměřen na získání dat o chování horninového prostředí a charakterizace horninového podloží v předpokládané hloubce úložiště. Prostředí PVP Bukov představuje ideální příležitost pro studium chování, odolnosti a použitelnosti materiálových složek plánovaných pr...

Přenos zahraničního know-how

1.1.2017
Stěžejním bodem je sdílení světově unikátního know-how a implementace těchto zkušeností do českých podmínek. Za tímto účelem vznikla rámcová smlouva s finskou společností Posiva Oy a švédskou SKB.

Mock-Up Josef

1.1.2017
Experiment Mock-Up Josef poskytuje cenné informace o chování bentonitové bariéry, která je v modelu zatížena podobně jako v budoucím hlubinném úložišti, v delších časových horizontech.

Způsob ukládání VJP do úklonných vrtů

1.1.2017
Three dimensional disposal of spent nuclear fuel (3DD) projekt, neboli způsob ukládání vyhořelého jaderného paliva do úklonných vrtů je nový způsob, jak dlouhodobě uložit vyhořelé jaderné palivo v hlubinném úložišti v ČR.

Koncepční řešení ukládání ÚOS v horizontálních či subhorizontálních ukládacích vrtech v plně robotizovaném režimu

1.1.2017
Projekt je zaměřen na technické řešení manipulací s ukládacími obalovými soubory s vyhořelým jaderným palivem v podzemní části hlubinného úložiště na ukládacím horizontu 500 metrů při využití horizontálního či subhorizontálního ukládacího systému.

Tunel Bedřichov

1.1.2017
Důlní dílo o délce 2,6 kilometru představuje téměř dokonalý antropogenní analog pro studování procesů a změn, které se mohou objevit v horninovém prostředí v souvislosti s budováním a provozem podzemního úložiště radioaktivních odpadů v Česku.

Morfostrukturní analýza širšího okolí průzkumných území pomocí DPZ

1.1.2017
Projekt je zaměřen na upřesnění poznatků o strukturně-geologických a tektonických poměrech šesti průzkumných území pro hlubinné úložiště pomocí zpracování digitálních dat dálkového průzkumu Země a digitálního modelu reliéfu a následné geologické interpretace.
12   Počet na stránku:102050