SubmenuZavřít

Geofyzikální práce

Geofyzikální měření v rámci výzkumného projektu „Geofyzikální práce pro popis geologické stavby potenciálních lokalit HÚ v ČR“ představují nedestruktivní způsob ověření hlubinných částí zemské kůry, tj. bez technických prací a zásahů do pozemků. Pro zodpovědné rozhodnutí o výběru lokality pro vybudování hlubinného úložiště je potřebné rozšířit a doplnit stávající informace.

Doplňující informace upřesní složení horninového prostředí a jeho strukturně-tektonické poměry (např. ověření a prostorový průběh zlomových linií, horninových pruhů a dalších významných struktur), určí hloubku a rozsah zvětrání horninového masivu a pomůžou určit neporušené celistvé (homogenní) bloky krystalinického tělesa, příp. charakteru jeho porušení na povrchu i ve větších hloubkách. Dále jsou měření zaměřena např. na ověření pramenních linií, či mocnost pokryvu.

Geofyzikální práce budou provedeny ve dvou na sebe navazujících časových periodách.

V rámci první periody (v průběhu roků 2017–2018) budou na jednotlivých profilech provedena měření komplexem standartních povrchových geofyzikálních metod s cílem objasnit různé geologické struktury.

Geofyzikální práce, jež budou součástí druhé periody (většina prací v průběhu roku 2019), nejsou v současné chvíli lokalizovány a jejich lokalizace i kombinace metod vyplyne ze zjištění měření provedených v periodě první. Bude se jednat zejména o ověření nově nalezených struktur, případně o detailní měření uzlových bodů tektonické stavby území.

Terénní práce

Práce budou probíhat především v extravilánu obcí bez zásahu do běžného života obyvatel a budou prováděny ve vhodném vegetačním období. S ohledem na charakter projektovaných prací nelze očekávat jakékoliv poškození pozemků.

Všechny geofyzikální metody umožňují zkoumat přípovrchové i hlubinné části zemské kůry bez nutnosti technických prací a zásahů do pozemků.

Geofyzikální výzkum na lokalitě bude proveden v nepravidelné síti profilů definované v zadání pomocí souřadnic koncových a lomových bodů. Tyto profily jsou stanoveny odbornými řešiteli ČGS a SÚRAO tak, aby zachytily kontakty jednotlivých struktur a zlomové linie v přibližně kolmém směru na linie profilů.

Terénní práce na každém navrhnutém profilu budou zahájeny úvodní rekognoskací pochůzkou. Výsledkem rekognoskace bude upřesnění průběhu těchto profilů, který bude přizpůsoben případným překážkám (např. školka v lese, stavení atd.) a zároveň bude možné dodržet cíl prací. Následně proběhne vytyčení těchto profilů, jejich průběh bude zaměřen GPS. Při terénních pracích se podle typu geofyzikální metody budou v terénu s využitím terénních a osobních vozidel. Pohyb těchto vozidel mimo existující cesty bude minimalizován.

Na veškerých geofyzikálních pracích bude dodavatel spolupracovat s Českou geologickou službou, která je jako státní příspěvková organizace, zřízená dle zřizovací listiny (Opatření č. 4/12 Ministerstva životního prostředí č. j. 7645/ENV/12) za účelem výkonu státní geologické služby ve smyslu § 17 zákona 62/1988 Sb., „O geologických pracích“.

Magnetometrie

24.10.2017
Metoda využívá přirozeného magnetického pole Země, které může být ovlivněno odezvou hlubokých geologických struktur. Geologická tělesa porušují normální geomagnetické pole, pokud obsahují feromagnetické minerály. Tuto metodu lze úspěšně použít k vyhledávání těles se zvýšeným obsahem magnetických min...

Gravimetrie

24.10.2017
Tíhová měření slouží k sestavení strukturně geologických modelů dané oblasti do velmi značných hloubek. Detekuje nehomogenity horninového prostředí na základě rozdílných hustotních podmínek. Využívá se k vyhledávání skrytých těles a struktur s odlišnou hustotou od okolního prostředí, magmatických i...

Seismické metody

24.10.2017
Seismické metody sledují horninové prostředí z hlediska rozložení rychlostí šíření seismických vln a tím jeho elastických parametrů.

Elektromagnetické metody

24.10.2017
Těmito metodami se měří projevy proměnného elektromagnetického pole. To může být přirozené nebo umělé, harmonické nebo neharmonické, o nízké nebo vysoké frekvenci.

Geoelektrické odporové metody

24.10.2017
Odporové metody jsou používány ve dvou variantách - při profilování se sledují změny odporů v horizontálním směru podél geofyzikálního profilu, při sondování ve vertikálním směru pod měřeným bodem. Odporovými metodami jsou určovány odporové poměry v různých místech a hloubkách měřením na povrchu zem...
Archiv aktualit »