SubmenuZavřít

Financování

Nakládání s radioaktivními odpady je finančně velmi náročná činnost. Jen samotný provoz tří stávajících úložišť vyjde ročně zhruba na 50 milionů korun, náklady na vybudování a provoz hlubinného úložiště jsou odhadovány na 111 mld. Kč.

Podle atomového zákona a v souladu s mezinárodně uznávanými principy nese veškeré náklady původce odpadu. Výše plateb za ukládání radioaktivních odpadů je stanovena v nařízení vlády a původce je hradí formou poplatků na jaderný účet. Ten je zřízen u ČNB a jeho správu zajišťuje Ministerstvo financí ČR. Prostředky shromážděné na jaderném účtu mohou být použity výhradně prostřednictvím Správy úložišť radioaktivních odpadů na plnění úkolů vymezených v atomovém zákoně a zahrnutých v plánu činnosti SÚRAO na příslušný rok.

Na většinu činností čerpá Správa úložišť radioaktivních odpadů prostředky z jaderného účtu na základě odstavce 2 § 113 atomového zákona [PDF]. Výjimky ve financování stanovuje odstavec 6 § 113 téhož zákona.

SÚRAO hospodaří se svěřeným majetkem státu v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. [PDF] a účtuje o něm podle zákona č. 563/1991 Sb. [PDF] a vyhlášky č. 410/2009 Sb. [PDF] Financování činností Správy probíhá podle zákona č. 218/2000 Sb., [PDF] přičemž rozpočet Správy se sestavuje podle rozpočtové skladby stanovené vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., [PDF] o rozpočtové skladbě.

Správa úložišť radioaktivních odpadů netvoří rezervy a odvádí veškeré příjmy za služby poskytované původcům radioaktivních odpadů a nevyčerpané rozpočtové prostředky na jaderný účet.

Příjmy, výdaje a bilance jaderného účtu

Textová verze grafu