Experti z celého světa se shodli na tom, že nejvhodnějším místem pro uložení vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů budou hlubinné geologické formace v takzvaném hlubinném nebo geologickém úložišti. Spolu se systémem inženýrských bariér jsou schopny zajistit dostatečnou izolaci od okolního životního prostředí po desítky tisíců až sto tisíců let, kdy klesne jejich rizikovost na přírodní úroveň.

Úspěšná příprava hlubinného úložiště vyžaduje splnění několika podmínek. Vedle zajištění potřebných finančních prostředků musí být vyřešeny technické záležitosti výstavby a provozu úložiště a především musí být prokázáno, že uložené materiály budou bezpečně izolovány od biosféry. To vše je nutné k nalezení lokality s vhodnou hostitelskou horninou. V neposlední řadě je nezbytné, aby pro záměr vybudovat úložiště byla získána veřejnost, včetně státních orgánů, místních obyvatel, jakož i všech dalších dotčených a zainteresovaných stran.

Volba správného načasování přípravy a výstavby hlubinného úložiště má nezanedbatelný vliv na celkové řešení. Spolehlivě zvládnuté skladování vyhořelého jaderného paliva má pozitivní dopady: snižuje se radioaktivita paliva, tím i vývin tepla, a v důsledku toho se snižují i nároky na objem a konstrukční řešení podzemních úložných prostor. Nelze také opomenout, že v období skladování může probíhat výzkum a vývoj nových pokročilých technologií vedoucích ke snížení množství i radioaktivity ukládaných odpadů.

Bez ohledu na nové technologie přepracování vyhořelého paliva probíhá vývoj a ověřování vhodného řešení inženýrských bariér pro úložiště. Jsou tak navrhovány ukládací kontejnery s izolační schopností dosahující až statisíců let nebo ověřovány vlastnosti různých hostitelských hornin, jako je žula, jíl, sůl nebo tuf, které jsou schopny zajistit úplnou neprůchodnost vody, a tím omezit možnost úniku radioaktivních látek z úložiště do životního prostředí. Tyto a další potřebné informace se získávají výzkumem v různých podzemních laboratořích za účasti odborníků z řady zainteresovaných zemí.

Nezanedbatelný vliv na hladký průběh přípravy a budoucí výstavby hlubinných úložišť má transparentní prostředí umožňující informovat v plném rozsahu veřejnost o výběru vhodné lokality a budoucí výstavbě. Důležitým faktorem je vhodný způsob motivace těch obcí, které se do programu přípravy hlubinného úložiště zapojí.